HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
HOTĂRÂRE nr. 1425 din 11 octombrie 2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006
EMITENT:     GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 30 octombrie 2006
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006,
Guvernul României adopta prezenta hotărâre.
ARTICOL UNIC
Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemnează:
---------------
Ministrul muncii,
solidarităţii sociale
şi familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu
Ministrul integrării europene,
Anca Daniela Boagiu
Bucureşti, 11 octombrie 2006.
Nr. 1.425.
ANEXA
NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006
CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006, denumita în continuare lege.
ART. 2
În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile folosite au următoarea semnificatie:
1. autorizare a functionarii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în munca - asumarea de către angajator a responsabilităţii privind legalitatea desfăşurării activităţii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în munca;
2. serviciu intern de prevenire şi protecţie - totalitatea resurselor materiale şi umane alocate pentru efectuarea activităţilor de prevenire şi protecţie în întreprindere şi/sau unitate;
3. comitet de securitate şi sănătate în munca - organul paritar constituit la nivelul angajatorului, în vederea participării şi consultării periodice în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, în conformitate cu art. 18 alin. (1)-(3) din lege;
4. zone cu risc ridicat şi specific - acele zone din cadrul întreprinderii şi/sau unităţii în care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;
5. accident care produce incapacitate temporară de munca (ITM) - accident care produce incapacitate temporară de munca de cel puţin 3 zile calendaristice consecutive, confirmată prin certificat medical;
6. accident care produce invaliditate (INV) - accident care produce invaliditate confirmată prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emisă de organele medicale în drept;
7. accident mortal (D) - accident în urma căruia se produce decesul accidentatului, confirmat imediat sau după un interval de timp, în baza unui act medico-legal;
8. accident colectiv - accidentul în care au fost accidentate cel puţin 3 persoane, în acelaşi timp şi din aceleaşi cauze, în cadrul aceluiaşi eveniment;
9. accident de munca de circulaţie - accident survenit în timpul circulaţiei pe drumurile publice sau generat de traficul rutier, dacă persoana vătămată se afla în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
10. accident de munca de traseu:
a) accident survenit în timpul şi pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la domiciliu şi invers şi care a antrenat vătămarea sau decesul;
b) accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masa în locuri organizate de angajator, pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul unde ia masa şi invers, şi care a antrenat vătămarea sau decesul;
c) accident survenit pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul unde isi încasează salariul şi invers şi care a antrenat vătămarea sau decesul;
11. accident în afară muncii - accident care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 lit. g) şi la art. 30 din lege;
12. invaliditate - pierdere parţială sau totală a capacităţii de munca, confirmată prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emisă de organele medicale în drept;
13. invaliditate evidenta - pierdere a capacităţii de munca datorată unor vătămări evidente, cum ar fi un braţ smuls din umar, produse în urma unui eveniment, pana la emiterea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate de către organele medicale în drept;
14. intoxicatie acuta profesională - stare patologica aparuta brusc, ca urmare a expunerii organismului la noxe existente la locul de munca;
15. îndatoriri de serviciu - sarcini profesionale stabilite în: contractul individual de munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare, fişa postului, deciziile scrise, dispoziţiile scrise ori verbale ale conducatorului direct sau ale sefilor ierarhici ai acestuia;
16. comunicare - procedura prin care angajatorul comunica producerea unui eveniment, de îndată, autorităţilor prevăzute la art. 27 alin. (1) din lege;
17. evidenta - mijloacele şi modalităţile de păstrare a informaţiilor referitoare la evenimentele produse;
18. cercetare a bolilor profesionale - procedura efectuată în mod sistematic, cu scopul de a stabili caracterul de profesionalitate a bolii semnalate;
19. semnalare a bolilor profesionale - procedura prin care se indica pentru prima oara faptul ca o boala ar putea fi profesională;
20. raportare a bolilor profesionale - procedura prin care se transmit informaţii referitoare la bolile profesionale declarate potrivit legii la Centrul naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale şi la Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti.
CAP. II
Autorizarea functionarii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în munca
ART. 3
În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în munca şi pentru prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale, angajatorii au obligaţia sa obţină autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în munca, înainte de începerea oricărei activităţi.
ART. 4
Nu se autorizeaza, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, persoanele fizice, asociaţiile familiale şi persoanele juridice pentru care autorizarea functionarii, inclusiv din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în munca, se efectuează în temeiul Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 5
Asumarea de către angajator a responsabilităţii privind legalitatea desfăşurării activităţii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în munca se face pentru activităţile care se desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afară acestora.
ART. 6
(1) În vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în munca, angajatorul are obligaţia sa depună la inspectoratul teritorial de munca pe raza căruia isi desfăşoară activitatea o cerere, completată în doua exemplare semnate în original de către angajator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de următoarele acte:
a) copii de pe actele de înfiinţare;
b) declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, din care rezulta ca pentru activităţile declarate sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifica în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca.
(3) Pentru actele depuse în susţinerea cererii se va completa opisul prezentat în anexa nr. 1.
ART. 7
În vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în munca, inspectoratele teritoriale de munca procedează după cum urmează:
a) înregistrează cererile de autorizare a functionarii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în munca;
b) verifica actele depuse în susţinerea acestora, precum şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 6;
c) completează şi emit certificatul constatator, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;
d) asigura evidenta certificatelor constatatoare eliberate, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;
e) asigura arhivarea documentaţiei în baza căreia s-au emis certificatele constatatoare.
ART. 8
Termenul de eliberare a certificatului constatator este de 5 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării cererii.
ART. 9
Certificatul constatator, emis în baza declaraţiei pe propria răspundere, da dreptul angajatorilor sa desfăşoare activităţile pentru care au obţinut certificatul.
ART. 10
(1) În cazul în care în cadrul controalelor se constata abateri de la respectarea prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, inspectorul de munca sisteaza activitatea şi propune inspectoratului teritorial de munca înscrierea menţiunii în certificatul constatator.
(2) Inspectoratul teritorial de munca menţionează sistarea activităţii prevăzute la alin. (1) în certificatul constatator.
ART. 11
(1) În situaţia prevăzută la art. 10, angajatorul poate relua activitatea numai după ce demonstreaza ca a remediat deficientele care au condus la sistarea activităţii şi a obţinut autorizarea conform art. 6.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), cererea va fi însoţită de certificatul constatator eliberat iniţial, în original.
(3) Inspectoratul teritorial de munca va mentiona în certificatul constatator data reluarii activităţii.
CAP. III
Servicii de prevenire şi protecţie
SECŢIUNEA 1
Prevederi generale
ART. 12
Prezentul capitol stabileşte cerinţele minime pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere şi/sau unitate şi protecţia lucrătorilor la locul de munca, cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii, a serviciilor externe de prevenire şi protecţie, stabilirea criteriilor de evaluare şi a procedurii de abilitare a serviciilor externe, precum şi reglementarea statutului de reprezentant al lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca.
ART. 13
Angajatorul trebuie sa asigure planificarea, organizarea şi mijloacele necesare activităţii de prevenire şi protecţie în unitatea şi/sau întreprinderea sa.
SECŢIUNEA a 2-a
Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
ART. 14
Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie este realizată de către angajator, în următoarele moduri:
a) prin asumarea de către angajator, în condiţiile art. 9 alin. (4) din lege, a atribuţiilor pentru realizarea măsurilor prevăzute de lege;
b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie;
c) prin înfiinţarea unui serviciu intern de prevenire şi protecţie;
d) prin apelarea la servicii externe de prevenire şi protecţie.
ART. 15
(1) Activităţile de prevenire şi protecţie desfăşurate prin modalităţile prevăzute la art. 14 în cadrul întreprinderii şi/sau al unităţii sunt următoarele:
1. identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca şi mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;
2. elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
3. elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în munca, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;
4. propunerea atribuţiilor şi raspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
5. verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, stabilite prin fişa postului;
6. întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca;
7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;
9. asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107, şi asigurarea ca toţi lucrătorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
10. evidenta zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107;
11. stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate şi sănătate în munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de munca;
12. evidenta meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifica, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
13. evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
14. evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
15. monitorizarea functionarii sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsura şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de munca;
16. verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum şi a sistemelor de siguranta;
17. informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de munca şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;
18. întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot şi santiere temporare şi mobile;
19. evidenta echipamentelor de munca şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca;
20. identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca;
21. urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;
22. participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevăzute la art. 108-177;
23. întocmirea evidentelor conform competentelor prevăzute la art. 108-177;
24. elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;
25. urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
26. colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
27. colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori isi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de munca;
28. urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;
29. propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca;
30. propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în munca la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
31. întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi.
(2) Activităţile legate de supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor se vor efectua în conformitate cu prevederile art. 24 şi 25 din lege.
ART. 16
(1) În cazul întreprinderilor cu pana la 9 lucrători inclusiv angajatorul poate efectua activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) activităţile desfăşurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevăzute în anexa nr. 5
b) angajatorul isi desfăşoară activitatea profesională în mod efectiv şi cu regularitate în întreprindere şi/sau unitate;
c) angajatorul îndeplineşte cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, corespunzătoare cel puţin nivelului de baza, conform prevederilor art. 47-51.
(2) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai mulţi lucrători, conform prevederilor art. 20-22, sau poate organiza serviciul intern de prevenire şi protecţie, conform prevederilor art. 23-27, şi/sau sa apeleze la servicii externe.
(3) În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile de la alin. (1), dar angajatorul nu realizează în totalitate activităţile de prevenire şi protecţie, pentru activităţile pe care nu le realizează angajatorul trebuie sa apeleze la servicii externe.
ART. 17
(1) În cazul întreprinderilor care au între 10 şi 49 de lucrători inclusiv, angajatorul poate efectua activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) activităţile desfăşurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevăzute în anexa nr. 5;
b) riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;
c) angajatorul isi desfăşoară activitatea profesională în mod efectiv şi cu regularitate în întreprindere şi/sau unitate;
d) angajatorul îndeplineşte cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca corespunzătoare cel puţin nivelului de baza, conform prevederilor art. 47-51.
(2) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai mulţi lucrători, conform prevederilor art. 20-22, sau poate organiza serviciul intern de prevenire şi protecţie, conform prevederilor art. 23-27, şi/sau sa apeleze la servicii externe.
(3) În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), dar angajatorul, lucrătorii desemnaţi sau serviciul intern nu realizează în totalitate activităţile de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie sa apeleze la servicii externe.
ART. 18
(1) În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor între 50 şi 149 de lucrători, angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai mulţi lucrători sau sa organizeze serviciu intern de prevenire şi protecţie pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie din cadrul întreprinderii.
(2) În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor prevăzute la alin. (1), care desfăşoară activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 5, angajatorul trebuie sa organizeze serviciu intern de prevenire şi protecţie.
(3) În cazul în care lucrătorii desemnaţi/serviciul intern de prevenire şi protecţie nu au capacitatile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie sa apeleze la unul sau mai multe servicii externe.
ART. 19
(1) În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au peste 150 de lucrători, angajatorul trebuie sa organizeze serviciul intern de prevenire şi protecţie.
(2) În cazul în care serviciul intern de prevenire şi protecţie nu are capacitatile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, angajatorul trebuie sa apeleze la unul sau mai multe servicii externe.
SECŢIUNEA a 3-a
Lucrători desemnaţi
ART. 20
(1) Desemnarea nominală a lucrătorului/ lucrătorilor pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie se face prin decizie a angajatorului.
(2) Angajatorul va consemna în fişa postului activităţile de prevenire şi protecţie pe care lucrătorul desemnat are capacitatea, timpul necesar şi mijloacele adecvate sa le efectueze.
ART. 21
Pentru a putea sa desfăşoare activităţile de prevenire şi protecţie, lucrătorul desemnat trebuie sa îndeplinească cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca corespunzătoare cel puţin nivelului mediu, conform prevederilor art. 47-51.
ART. 22
(1) Angajatorul va stabili numărul de lucrători desemnaţi în funcţie de mărimea întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau riscurile la care sunt expusi lucrătorii, precum şi de distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii.
(2) Angajatorul trebuie sa asigure mijloacele adecvate şi timpul necesar pentru ca lucrătorii desemnaţi sa poată desfasura activităţile de prevenire şi protecţie conform fisei postului.
SECŢIUNEA a 4-a
Serviciile interne de prevenire şi protecţie
ART. 23
(1) Serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie sa fie format din lucrători care îndeplinesc cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca corespunzătoare nivelului mediu şi/sau superior, conform prevederilor art. 47-51, şi, după caz, alţi lucrători care pot desfasura activităţi auxiliare.
(2) Conducătorul serviciului de prevenire şi protecţie trebuie sa îndeplinească cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca corespunzătoare nivelului superior, conform prevederilor art. 47-51.
ART. 24
(1) Serviciul intern de prevenire şi protecţie se organizează în subordinea directa a angajatorului ca o structura distinctă.
(2) Lucrătorii din cadrul serviciului intern de prevenire şi protecţie trebuie sa desfăşoare numai activităţi de prevenire şi protecţie şi cel mult activităţi complementare cum ar fi: prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului.
(3) Angajatorul va consemna în regulamentul intern sau în regulamentul de organizare şi funcţionare activităţile de prevenire şi protecţie pentru efectuarea cărora serviciul intern de prevenire şi protecţie are capacitate şi mijloace adecvate.
ART. 25
Serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie sa aibă la dispoziţie resursele materiale şi umane necesare pentru îndeplinirea activităţilor de prevenire şi protecţie desfăşurate în întreprindere.
ART. 26
(1) Angajatorul va stabili structura serviciului intern de prevenire şi protecţie în funcţie de mărimea întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau riscurile la care sunt expusi lucrătorii, precum şi de distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii.
(2) Angajatorul trebuie sa asigure mijloacele adecvate pentru ca serviciul intern de prevenire şi protecţie sa poată desfasura activităţile specifice.
(3) Când angajatorul isi desfăşoară activitatea în mai multe puncte de lucru, serviciul de prevenire şi protecţie trebuie sa fie organizat astfel încât sa se asigure în mod corespunzător desfăşurarea activităţilor specifice.
(4) În situaţia în care activitatea de prevenire şi protecţie este asigurata prin mai multe servicii interne, acestea vor acţiona coordonat pentru asigurarea eficientei activităţii.
ART. 27
Serviciul intern de prevenire şi protecţie poate sa asigure şi supravegherea medicală, dacă dispune de personal cu capacitate profesională şi de mijloace materiale adecvate.
SECŢIUNEA a 5-a
Servicii externe de prevenire şi protecţie
ART. 28
Serviciul extern de prevenire şi protecţie asigura, pe baza de contract, activităţile de prevenire şi protecţie în domeniu.
ART. 29
Angajatorul apelează la serviciile externe, cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (3) lit. d) din lege.
ART. 30
Serviciul extern trebuie sa aibă acces la toate informaţiile necesare desfăşurării activităţii de prevenire şi protecţie.
ART. 31
Serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie sa îndeplinească următoarele cerinţe:
a) sa dispună de personal cu capacitate profesională adecvată şi de mijloacele materiale necesare pentru a-şi desfasura activitatea;
b) sa fie abilitat de Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, în conformitate cu procedura stabilită la art. 35-45.
ART. 32
(1) Serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie sa fie format din lucrători care îndeplinesc cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca corespunzătoare nivelului mediu şi/sau superior, conform prevederilor art. 47-51, şi, după caz, alţi lucrători care pot desfasura activităţi auxiliare.
(2) Conducătorul serviciului extern de prevenire şi protecţie trebuie sa îndeplinească cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca corespunzătoare nivelului superior, conform prevederilor art. 47-51.
(3) În cazul în care serviciul extern de prevenire şi protecţie este format dintr-o singura persoana, aceasta trebuie sa îndeplinească cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca corespunzătoare nivelului superior, conform prevederilor art. 47-51.
ART. 33
Contractul încheiat între angajator şi serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie sa cuprindă cel puţin următoarele:
a) activităţile de prevenire şi protecţie care vor fi desfăşurate de către serviciul extern de prevenire şi protecţie;
b) modul de colaborare cu lucrătorii desemnaţi/serviciul intern de prevenire şi protecţie şi/sau cu alte servicii externe de prevenire şi protecţie;
c) clauze privind soluţionarea litigiilor apărute între părţi.
ART. 34
(1) Serviciul extern are obligaţia sa transmită inspectoratului teritorial de munca pe raza căruia isi are sediul, domiciliul sau resedinta o copie de pe certificatul de abilitare, în termen de 10 zile de la data primirii acestuia.
(2) Serviciul extern trebuie sa întocmească, în doua exemplare, un raport de activitate semestrial, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10.
(3) Rapoartele vor fi înaintate inspectoratului teritorial de munca pe raza căruia isi are sediul, domiciliul sau resedinta serviciul extern.
(4) Inspectoratul va analiza rapoartele de activitate şi va restitui un exemplar serviciului extern, iar un exemplar îl va arhiva.
SECŢIUNEA a 6-a
Abilitarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie
ART. 35
Abilitarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie se efectuează conform procedurii prevăzute de prezenta secţiune, elaborata cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), precum şi prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) din lege.
ART. 36
(1) Serviciile externe de prevenire şi protecţie pot sa isi desfăşoare activitatea numai după obţinerea certificatului de abilitare pentru servicii externe de prevenire şi protecţie, denumit în continuare certificat de abilitare, emis de direcţiile de munca, solidaritate socială şi familie teritoriale, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza cărora isi au sediul, domiciliul sau resedinta.
(2) După data aderării României la Uniunea Europeană, prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice şi juridice având cetăţenia, respectiv naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, care au fost supuse procedurii de abilitare sau unei proceduri similare în unul dintre aceste state, în vederea furnizarii de servicii de prevenire şi protecţie, nu trebuie sa obţină certificatul de abilitare prevăzut de prezentele norme metodologice.
(3) În cadrul direcţiilor de munca, solidaritate socială şi familie teritoriale, respectiv a municipiului Bucureşti, se constituie, prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, denumita în continuare Comisia de abilitare şi avizare.
(4) Membrii comisiei prevăzute la alin. (3) sunt:
a) directorul executiv al direcţiei de munca, solidaritate socială şi familie;
b) inspectorul şef adjunct cu atribuţii de securitate şi sănătate în munca al inspectoratului teritorial de munca;
c) conducătorul structurii asiguratorului pentru accidente de munca şi boli profesionale de la nivel teritorial;
d) reprezentantul desemnat de comisia de autorizare judeteana înfiinţată de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, după o procedura proprie stabilită de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.
(5) Preşedintele Comisiei de abilitare şi avizare este directorul executiv al direcţiei de munca, solidaritate socială şi familie teritoriale.
(6) Secretariatul Comisiei de abilitare şi avizare este asigurat de direcţia de munca, solidaritate socială şi familie teritorială, respectiv a municipiului Bucureşti.
ART. 37
În vederea abilitarii pentru activităţile de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15, solicitantii vor transmite un dosar care va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire şi protecţie, conform modelului prezentat în anexa nr. 8;
b) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului şi, după caz, copie de pe actul constitutiv;
c) copii de pe documentele care atesta pregătirea profesională şi nivelul de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, conform prevederilor art. 31 şi 32;
d) curriculum vitae pentru personalul care va desfasura activităţile de prevenire şi protecţie;
e) documente care atesta experienta de cel puţin 5 ani în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca pentru personalul care va desfasura activităţile de prevenire şi protecţie;
f) memoriu de prezentare din care sa rezulte mijloacele materiale şi resursele umane de care dispune;
g) copii de pe decizia de numire şi contractul individual de munca pe perioada nedeterminată pentru conducătorul serviciului extern;
h) copii de pe contractele individuale de munca ale personalului de execuţie din serviciul extern;
i) declaraţii ale personalului serviciului extern privind păstrarea confidenţialităţii, în timpul şi după încetarea desfăşurării activităţilor de prevenire şi protecţie, asupra informaţiilor la care are acces.
ART. 38
Solicitantul trebuie sa transmită prin posta dosarul prevăzut la art. 37, cu cel puţin 10 zile înainte de data întrunirii Comisiei de abilitare şi avizare.
ART. 39
Comisia de abilitare şi avizare are urmatoarele obligaţii:
a) sa afiseze data întrunirii la sediul direcţiei de munca, solidaritate socială şi familie teritoriale, respectiv a municipiului Bucureşti, şi sa o facă publica şi prin alte mijloace, cum ar fi internet sau presa locală, cu cel puţin o luna înainte;
b) sa se întrunească, cel puţin o data pe trimestru, în funcţie de numărul de dosare primite;
c) sa analizeze dosarele solicitanţilor cu conţinutul prevăzut la art. 37;
d) sa elibereze certificatele de abilitare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, pentru solicitantii care îndeplinesc condiţiile pentru servicii externe de prevenire şi protecţie prevăzute de prezentele norme metodologice;
e) sa restituie solicitanţilor, prin posta, dosarele care nu conţin toate documentele prevăzute la art. 37 şi motivarea acestei decizii;
f) sa transmită titularilor, prin posta, cu confirmare de primire, în termen de 10 zile de la data întrunirii Comisiei de abilitare şi avizare, certificatele de abilitare emise;
g) sa ţină evidenta certificatelor de abilitare emise şi sa arhiveze dosarele în baza cărora s-au emis;
h) sa facă publica lista actualizată a serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate.
ART. 40
(1) Solicitantul căruia i s-a restituit dosarul are dreptul, în termen de 30 de zile de la data primirii, sa facă contestaţie la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
(2) Răspunsul la contestaţie va fi transmis prin posta în termen de 30 de zile.
ART. 41
Valabilitatea certificatului de abilitare este de 3 ani.
ART. 42
(1) Reînnoirea certificatului de abilitare se face la expirarea termenului de valabilitate sau la modificarea condiţiilor în baza cărora s-a emis.
(2) Pentru reînnoirea certificatului de abilitare, solicitantul va prezenta următoarele documente:
a) dosarul prevăzut la art. 37;
b) rapoartele semestriale înregistrate la inspectoratul teritorial de munca;
c) copii de pe documentele care atesta absolvirea cursurilor de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, în cazul în care au fost efectuate.
ART. 43
(1) Modificarea oricărei condiţii în baza căreia s-a emis certificatul de abilitare, fără comunicarea şi transmiterea documentelor doveditoare Comisiei de abilitare şi avizare în termen de maximum 5 zile lucrătoare, conduce la încetarea valabilităţii acestuia.
(2) După analizarea noilor condiţii prevăzute la alin. (1), Comisia de abilitare şi avizare va decide dacă certificatul de abilitare isi menţine sau isi pierde valabilitatea şi va comunica în scris titularului de certificat aceasta decizie.
ART. 44
(1) Inspectoratele teritoriale de munca verifica respectarea de către serviciile externe a condiţiilor în baza cărora a fost emis certificatul de abilitare şi propun, în scris, Comisiei de abilitare şi avizare, dacă este cazul, anularea certificatului.
(2) Comisia de abilitare şi avizare analizează argumentele aduse în susţinerea propunerii de anulare a certificatului de abilitare şi, pe baza acestora, poate emite decizia de anulare.
(3) Decizia de anulare a certificatului de abilitare şi motivatia acesteia se transmit titularului, în termen de 10 zile de la data emiterii.
(4) Titularul certificatului de abilitare anulat poate face contestaţie la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în termen de 30 de zile de la data primirii deciziei de anulare.
(5) Răspunsul la contestaţie va fi transmis prin posta, cu confirmare de primire, în termen de 30 de zile.
ART. 45
Persoanele fizice şi juridice abilitate pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii, în temeiul Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, trebuie sa isi reînnoiască certificatul în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.
SECŢIUNEA a 7-a
Planul de prevenire şi protecţie
ART. 46
(1) Conform prevederilor art. 13 lit. b) din lege angajatorul trebuie sa întocmească un plan de prevenire şi protecţie care va fi revizuit ori de câte ori intervin modificări ale condiţiilor de munca, respectiv apariţia unor riscuri noi.
(2) În urma evaluării riscurilor pentru fiecare loc de munca/post de lucru se stabilesc măsuri de prevenire şi protecţie, de natura tehnica, organizatorică, igienico-sanitară şi de alta natura, necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.
(3) În urma analizei măsurilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc resursele umane şi materiale necesare realizării lor.
(4) Planul de prevenire şi protecţie va cuprinde cel puţin informaţiile prevăzute în anexa nr. 7.
(5) Planul de prevenire şi protecţie se supune analizei lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor lor sau comitetului de securitate şi sănătate în munca, după caz, şi trebuie sa fie semnat de angajator.
SECŢIUNEA a 8-a
Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca
ART. 47
Nivelurile de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, necesare pentru dobândirea capacităţilor şi aptitudinilor corespunzătoare efectuării activităţilor de prevenire şi protecţie, sunt următoarele:
a) nivel de baza;
b) nivel mediu;
c) nivel superior.
ART. 48
(1) Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca corespunzătoare nivelului de baza sunt:
a) studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic;
b) curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, cu conţinut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. A, cu o durata de cel puţin 40 de ore.
(2) Nivelul de baza prevăzut la alin. (1) se atesta prin diploma de studii şi certificatul de absolvire a cursului prevăzut la alin. (1) lit. b).
ART. 49
(1) Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca corespunzătoare nivelului mediu sunt:
a) studii în învăţământul postliceal în profil tehnic;
b) curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, cu conţinut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B, cu o durata de cel puţin 80 de ore.
(2) Nivelul mediu prevăzut la alin. (1) se atesta prin diploma de studii şi certificatul de absolvire a cursului prevăzut la alin. (1) lit. b).
ART. 50
(1) Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca corespunzătoare nivelului superior sunt:
a) studii superioare tehnice;
b) curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, cu conţinut minim conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B, cu o durata de cel puţin 80 de ore;
c) curs postuniversitar de evaluare a riscurilor cu o durata de cel puţin 180 de ore.
(2) Nivelul superior prevăzut la alin. (1) se atesta prin diploma de studii şi certificatele de absolvire a cursurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c).
(3) Cerinta minima prevăzută la alin. (1) lit. b) este considerată îndeplinită şi în situaţia în care persoana a absolvit o forma de învăţământ postuniversitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca.
ART. 51
Cursurile în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. b), art. 49 alin. (1) lit. b) şi la art. 50 alin. (1) lit. b), se efectuează de către furnizori de formare profesională autorizaţi conform prevederilor art. 18-27 din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 375/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
SECŢIUNEA a 9-a
Reprezentanţii lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca
ART. 52
Reprezentanţii lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, definiţi conform art. 5 lit. d) din lege, sunt aleşi de către şi dintre lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate, conform celor stabilite prin contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare.
ART. 53
Numărul de reprezentanţi ai lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, care se aleg, va fi stabilit prin contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare, în funcţie de numărul total al lucrătorilor din întreprindere şi/sau unitate, cel puţin conform cerinţelor prevăzute la art. 60.
ART. 54
Lucrătorii comunica în scris angajatorului numărul şi numele reprezentanţilor lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca.
ART. 55
Reprezentanţii lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca trebuie sa îndeplinească cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, corespunzătoare cel puţin nivelului de baza, conform prevederilor art. 47-51.
ART. 56
Reprezentanţii lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca sunt consultaţi şi participa, în conformitate cu art. 18 din lege, şi pot desfasura următoarele activităţi:
a) colaborează cu angajatorul pentru îmbunătăţirea condiţiilor de securitate şi sănătate în munca;
b) însoţesc echipa/persoana care efectuează evaluarea riscurilor;
c) ajuta lucrătorii sa constientizeze necesitatea aplicării măsurilor de securitate şi sănătate în munca;
d) aduc la cunostinta angajatorului sau comitetului de securitate şi sănătate în munca propunerile lucrătorilor referitoare la îmbunătăţirea condiţiilor de munca;
e) urmăresc realizarea măsurilor din planul de prevenire şi protecţie;
f) informează autorităţile competente asupra nerespectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca.
CAP. IV
Organizarea şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în munca
SECŢIUNEA 1
Organizarea comitetului de securitate şi sănătate în munca
ART. 57
(1) Comitetul de securitate şi sănătate în munca se constituie în unităţile care au un număr de cel puţin 50 de lucrători, inclusiv cu capital străin, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României.
(2) Inspectorul de munca poate impune constituirea comitetului de securitate şi sănătate în munca în unităţile cu un număr mai mic de 50 de lucrători în funcţie de natura activităţii şi de riscurile identificate.
(3) În cazul în care activitatea se desfăşoară în unităţi dispersate teritorial, se pot infiinta mai multe comitete de securitate şi sănătate în munca; numărul acestora se stabileşte prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern ori regulamentul de organizare şi funcţionare.
(4) Comitetul de securitate şi sănătate în munca se constituie şi în cazul activităţilor care se desfăşoară temporar, respectiv cu o durata mai mare de 3 luni.
(5) În unităţile care au mai puţin de 50 de lucrători, atribuţiile comitetului de securitate şi sănătate în munca revin reprezentanţilor lucrătorilor, cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.
ART. 58
(1) Comitetul de securitate şi sănătate în munca este constituit din reprezentanţii lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, pe de o parte, şi angajator sau reprezentantul sau legal şi/sau reprezentanţii săi în număr egal cu cel al reprezentanţilor lucrătorilor şi medicul de medicina muncii, pe de alta parte.
(2) Lucrătorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire şi protecţie este secretarul comitetului de securitate şi sănătate în munca.
ART. 59
(1) Reprezentanţii lucrătorilor în comitetul de securitate şi sănătate în munca vor fi aleşi pe o perioada de 2 ani.
(2) În cazul în care unul sau mai mulţi reprezentanţi ai lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor se retrag din comitetul de securitate şi sănătate în munca, aceştia vor fi înlocuiţi imediat prin alţi reprezentanţi aleşi.
ART. 60
(1) Modalitatea de desemnare a reprezentanţilor lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în munca va fi stabilită prin contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare.
(2) Reprezentanţii lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în munca vor fi desemnaţi de către lucrători dintre reprezentanţii lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, după cum urmează:
a) de la 50 la 100 de lucrători - 2 reprezentanţi;
b) de la 101 la 500 de lucrători - 3 reprezentanţi;
c) de la 501 la 1.000 de lucrători - 4 reprezentanţi;
d) de la 1.001 la 2.000 de lucrători - 5 reprezentanţi;
e) de la 2.001 la 3.000 de lucrători - 6 reprezentanţi;
f) de la 3.001 la 4.000 de lucrători - 7 reprezentanţi;
g) peste 4.000 de lucrători - 8 reprezentanţi.
ART. 61
(1) Angajatorul are obligaţia sa acorde fiecărui reprezentant al lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în munca timpul necesar exercitării atribuţiilor specifice.
(2) Timpul alocat acestei activităţi va fi considerat timp de munca şi va fi de cel puţin:
a) 2 ore pe luna în unităţile având un efectiv de pana la 99 de lucrători;
b) 5 ore pe luna în unităţile având un efectiv între 100 şi 299 de lucrători;
c) 10 ore pe luna în unităţile având un efectiv între 300 şi 499 de lucrători;
d) 15 ore pe luna în unităţile având un efectiv între 500 şi 1.499 de lucrători;
e) 20 de ore pe luna în unităţile având un efectiv de 1.500 de lucrători şi peste.
(3) Instruirea necesară exercitării rolului de membru în comitetul de securitate şi sănătate în munca trebuie sa se realizeze în timpul programului de lucru şi pe cheltuiala unităţii.
ART. 62
Angajatorul sau reprezentantul sau legal este preşedintele comitetului de securitate şi sănătate în munca.
ART. 63
Membrii comitetului de securitate şi sănătate în munca se nominalizeaza prin decizie scrisă a preşedintelui acestuia, iar componenta comitetului va fi adusă la cunostinta tuturor lucrătorilor.
ART. 64
(1) La întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în munca vor fi convocaţi sa participe lucrătorii desemnaţi, reprezentanţii serviciului intern de prevenire şi protecţie şi, în cazul în care angajatorul a contractat unul sau mai multe servicii externe de prevenire şi protecţie, reprezentanţii acestora.
(2) La întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în munca pot fi invitaţi sa participe inspectori de munca.
SECŢIUNEA a 2-a
Funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în munca
ART. 65
Comitetul de securitate şi sănătate în munca funcţionează în baza regulamentului de funcţionare propriu.
ART. 66
(1) Angajatorul are obligaţia sa asigure întrunirea comitetului de securitate şi sănătate în munca cel puţin o data pe trimestru şi ori de câte ori este necesar.
(2) Ordinea de zi a fiecărei întruniri este stabilită de către preşedinte şi secretar, cu consultarea reprezentanţilor lucrătorilor, şi este transmisă membrilor comitetului de securitate şi sănătate în munca, inspectoratului teritorial de munca şi, dacă este cazul, serviciului extern de protecţie şi prevenire, cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului.
(3) Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în munca convoacă în scris membrii comitetului cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii, indicând locul, data şi ora stabilite.
(4) La fiecare întrunire secretarul comitetului de securitate şi sănătate în munca încheie un proces-verbal care va fi semnat de către toţi membrii comitetului.
(5) Comitetul de securitate şi sănătate în munca este legal întrunit dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.
(6) Comitetul de securitate şi sănătate în munca convine cu votul a cel puţin doua treimi din numărul membrilor prezenţi.
(7) Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în munca va afişa la loc vizibil copii ale procesului-verbal încheiat.
(8) Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în munca transmite inspectoratului teritorial de munca, în termen de 10 zile de la data întrunirii, o copie a procesului-verbal încheiat.
SECŢIUNEA a 3-a
Atribuţiile comitetului de securitate şi sănătate în munca
ART. 67
Pentru realizarea informării, consultării şi participării lucrătorilor, în conformitate cu art. 16, 17 şi 18 din lege, comitetul de securitate şi sănătate în munca are cel puţin următoarele atribuţii:
a) analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în munca şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare;
b) urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienta acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de munca;
c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii, lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficiente;
d) analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de munca, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
e) analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;
f) propune măsuri de amenajare a locurilor de munca, ţinând seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice;
g) analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de munca şi modul în care isi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;
h) urmăreşte modul în care se aplica şi se respecta reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în munca, măsurile dispuse de inspectorul de munca şi inspectorii sanitari;
i) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de munca şi a imbolnavirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de munca şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
j) analizează cauzele producerii accidentelor de munca, imbolnavirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
k) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;
l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în munca de către conducătorul unităţii cel puţin o data pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în munca, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienta acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.
SECŢIUNEA a 4-a
Obligaţiile angajatorului referitoare la comitetul de securitate şi sănătate în munca
ART. 68
Angajatorul trebuie sa furnizeze comitetului de securitate şi sănătate în munca toate informaţiile necesare, pentru ca membrii acestuia sa isi poată da avizul în cunostinta de cauza.
ART. 69
(1) Angajatorul trebuie sa prezinte, cel puţin o data pe an, comitetului de securitate şi sănătate în munca un raport scris care va cuprinde situaţia securităţii şi sănătăţii în munca, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienta acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se vor realiza în anul următor.
(2) Angajatorul trebuie sa transmită raportul prevăzut la alin. (1), avizat de membrii comitetului de securitate şi sănătate în munca, în termen de 10 zile, inspectoratului teritorial de munca.
ART. 70
Angajatorul trebuie sa supună analizei comitetului de securitate şi sănătate în munca documentaţia referitoare la caracteristicile echipamentelor de munca, ale echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală, în vederea selectionarii echipamentelor optime.
ART. 71
Angajatorul trebuie sa informeze comitetul de securitate şi sănătate în munca cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate şi sănătate, măsurile de prevenire şi protecţie atât la nivel de unitate, cat şi la nivel de loc de munca şi tipuri de posturi de lucru, măsurile de prim ajutor, de prevenire şi stingere a incendiilor şi evacuare a lucrătorilor.
ART. 72
Angajatorul comunica comitetului de securitate şi sănătate în munca punctul sau de vedere sau, dacă este cazul, al medicului de medicina muncii, serviciului intern sau extern de prevenire şi protecţie, asupra plangerilor lucrătorilor privind condiţiile de munca şi modul în care serviciul intern sau extern de prevenire şi protecţie isi îndeplineşte atribuţiile.
ART. 73
În cazul în care angajatorul nu ia în considerare propunerile comitetului de securitate şi sănătate în munca, conform atribuţiilor prevăzute la art. 67, trebuie sa motiveze decizia sa în fata comitetului; motivatia va fi consemnată în procesul-verbal.
CAP. V
Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale
ART. 74
Prezentul capitol stabileşte procedura instruirii lucrătorilor din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în munca, în conformitate cu art. 20 din lege.
ART. 75
Instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de securitate şi sănătate în munca.
ART. 76
(1) Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca la nivelul întreprinderii şi/sau al unităţii se efectuează în timpul programului de lucru.
(2) Perioada în care se desfăşoară instruirea prevăzută la alin. (1) este considerată timp de munca.
ART. 77
Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca cuprinde 3 faze:
a) instruirea introductiv-generală;
b) instruirea la locul de munca;
c) instruirea periodică.
ART. 78
La instruirea personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca vor fi folosite mijloace, metode şi tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruire asistată de calculator.
ART. 79
Fiecare angajator are obligaţia sa asigure baza materială corespunzătoare unei instruiri adecvate.
ART. 80
Angajatorul trebuie sa dispună de un program de instruire - testare, pe meserii sau activităţi.
ART. 81
(1) Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca se consemnează în mod obligatoriu în fişa de instruire individuală, conform modelului prezentat în anexa nr. 11, cu indicarea materialului predat, a duratei şi datei instruirii.
(2) Completarea fisei de instruire individuală se va face cu pix cu pasta sau cu stilou, imediat după verificarea instruirii.
(3) După efectuarea instruirii, fişa de instruire individuală se semnează de către lucrătorul instruit şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instruirea.
(4) Fişa de instruire individuală va fi pastrata de către conducătorul locului de munca şi va fi însoţită de o copie a fisei de aptitudini, completată de către medicul de medicina muncii în urma examenului medical la angajare.
ART. 82
(1) Pentru persoanele aflate în întreprindere şi/sau unitate cu permisiunea angajatorului, angajatorul stabileşte, prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare, reguli privind instruirea şi insotirea acestora în întreprindere şi/sau unitate.
(2) Pentru lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior, care desfăşoară activităţi pe baza de contract de prestări de servicii în întreprinderea şi/sau unitatea unui alt angajator, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrătorilor privind activităţile specifice întreprinderii şi/sau unităţii respective, riscurile pentru securitate şi sănătate în munca, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderilor şi/sau unităţii, în general.
(3) Instruirea prevăzută la alin. (1) şi (2) se consemnează în fişa de instruire colectivă, conform modelului prezentat în anexa nr. 12.
(4) Fişa de instruire colectivă se întocmeşte în doua exemplare, din care un exemplar se va păstra de către angajator/lucrator desemnat/serviciu intern de prevenire şi protecţie care a efectuat instruirea şi un exemplar se păstrează de către angajatorul lucrătorilor instruiti sau, în cazul vizitatorilor, de către conducătorul grupului.
(5) Reprezentanţii autorităţilor competente în ceea ce priveşte controlul aplicării legislaţiei referitoare la securitate şi sănătate în munca vor fi insotiti de către un reprezentant desemnat de către angajator, fără a se întocmi fişa de instructaj.
SECŢIUNEA a 2-a
Instruirea introductiv-generală
ART. 83
Instruirea introductiv-generală se face:
a) la angajarea lucrătorilor definiţi conform art. 5 lit. a) din lege;
b) lucrătorilor detasati de la o întreprindere şi/sau unitate la alta;
c) lucrătorilor delegaţi de la o întreprindere şi/sau unitate la alta;
d) lucrătorului pus la dispoziţie de către un agent de munca temporar.
ART. 84
Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activităţile specifice întreprinderii şi/sau unităţii respective, riscurile pentru securitate şi sănătate în munca, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, în general.
ART. 85
Instruirea introductiv-generală se face de către:
a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca; sau
b) lucrătorul desemnat; sau
c) un lucrator al serviciului intern de prevenire şi protecţie; sau
d) serviciul extern de prevenire şi protecţie.
ART. 86
Instruirea introductiv-generală se face individual sau în grupuri de cel mult 20 de persoane.
ART. 87
(1) Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activităţi şi de riscurile pentru securitate şi sănătate în munca, precum şi de măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau al unităţii, în general.
(2) Angajatorul stabileşte prin instrucţiuni proprii durata instruirii introductiv-generale; aceasta nu va fi mai mica de 8 ore.
(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) persoanele prevăzute la art. 82, cărora li se vor prezenta succint activităţile, riscurile şi măsurile de prevenire şi protecţie din întreprindere şi/sau unitate.
ART. 88
(1) În cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, în principal, următoarele probleme:
a) legislaţia de securitate şi sănătate în munca;
b) consecinţele posibile ale necunoasterii şi nerespectării legislaţiei de securitate şi sănătate în munca;
c) riscurile de accidentare şi imbolnavire profesională specifice unităţii;
d) măsuri la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor.
(2) Conţinutul instruirii introductiv-generale trebuie sa fie în conformitate cu tematica aprobată de către angajator.
ART. 89
(1) Instruirea introductiv-generală se va finaliza cu verificarea însuşirii cunoştinţelor pe baza de teste.
(2) Rezultatul verificării va fi consemnat în fişa de instruire.
(3) Lucrătorii prevăzuţi la art. 83 lit. a) şi d) nu vor putea fi angajaţi dacă nu şi-au insusit cunoştinţele prezentate în instruirea introductiv-generală.
SECŢIUNEA a 3-a
Instruirea la locul de munca
ART. 90
(1) Instruirea la locul de munca se face după instruirea introductiv-generală şi are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate şi sănătate în munca, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de munca, post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate.
(2) Instruirea la locul de munca se face tuturor lucrătorilor prevăzuţi la art. 83, inclusiv la schimbarea locului de munca în cadrul întreprinderii şi/sau al unităţii.
ART. 91
(1) Instruirea la locul de munca se face de către conducătorul direct al locului de munca, în grupe de maximum 20 de persoane.
(2) Fişa de instruire se păstrează de către conducătorul locului de munca.
ART. 92
(1) Durata instruirii la locul de munca depinde de riscurile pentru securitate şi sănătate în munca, precum şi de măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de munca, post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate.
(2) Durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mica de 8 ore şi se stabileşte prin instrucţiuni proprii de către conducătorul locului de munca respectiv, împreună cu:
a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca; sau
b) lucrătorul desemnat; sau
c) un lucrator al serviciului intern de prevenire şi protecţie; sau
d) serviciul extern de prevenire şi protecţie.
ART. 93
(1) Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator, care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea.
(2) Instruirea la locul de munca va cuprinde:
a) informaţii privind riscurile de accidentare şi imbolnavire profesională specifice locului de munca şi/sau postului de lucru;
b) prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de munca şi/sau postul de lucru;
c) măsuri la nivelul locului de munca şi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor;
d) prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în munca privind activităţi specifice ale locului de munca şi/sau postului de lucru;
e) instruirea la locul de munca va include în mod obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura şi exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor.
ART. 94
Începerea efectivă a activităţii la postul de lucru de către lucrătorul instruit se face numai după verificarea cunoştinţelor de câte şeful ierarhic superior celui care a făcut instruirea şi se consemnează în fişa de instruire individuală.
SECŢIUNEA a 4-a
Instruirea periodică
ART. 95
Instruirea periodică se face tuturor lucrătorilor prevăzuţi la art. 83 şi are drept scop reimprospatarea şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca.
ART. 96
(1) Instruirea periodică se efectuează de către conducătorul locului de munca.
(2) Intervalul dintre doua instruiri periodice va fi stabilit prin instrucţiuni proprii, în funcţie de condiţiile locului de munca şi/sau postului de lucru, şi nu va fi mai mare de 6 luni.
(3) Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre doua instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni.
(4) Verificarea instruirii periodice se face de către şeful ierarhic al celui care efectuează instruirea şi prin sondaj de către angajator/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciile externe de prevenire şi protecţie, care vor semna fişele de instruire ale lucrătorilor, confirmand astfel ca instruirea a fost facuta corespunzător.
(5) Instruirea periodică se va completa în mod obligatoriu şi cu demonstratii practice.
ART. 97
Instruirea periodică se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca/lucrătorul desemnat/serviciul intern de de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator, care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea.
ART. 98
Instruirea periodică se face suplimentar celei programate în următoarele cazuri:
a) când un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucrătoare;
b) când au apărut modificări ale prevederilor de securitate şi sănătate în munca privind activităţi specifice ale locului de munca şi/sau postului de lucru sau ale instrucţiunilor proprii, inclusiv datorită evoluţiei riscurilor sau apariţiei de noi riscuri în unitate;
c) la reluarea activităţii după accident de munca;
d) la executarea unor lucrări speciale;
e) la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificări ale echipamentului existent;
f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
g) la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.
ART. 99
Durata instruirii periodice prevăzute la art. 98 nu va fi mai mica de 8 ore şi se stabileşte în instrucţiuni proprii de către conducătorul locului de munca respectiv, împreună cu:
a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca; sau
b) lucrătorul desemnat; sau
c) un lucrator al serviciului intern de protecţie şi prevenire; sau
d) serviciul extern de protecţie şi prevenire.
ART. 100
Instruirea periodică prevăzută la art. 98 se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator, care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea.
CAP. VI
Pericol grav şi iminent şi zone cu risc ridicat şi specific
SECŢIUNEA 1
Pericol grav şi iminent de accidentare
ART. 101
Starea de pericol grav şi iminent de accidentare, astfel cum este el definit la art. 5 lit. l) din lege, poate fi constatată de către orice lucrator din întreprindere şi/sau unitate, lucrator al serviciului extern de prevenire şi protecţie cu care întreprinderea şi/sau unitatea a încheiat contract, precum şi de către inspectorii de munca.
ART. 102
La constatarea stării de pericol grav şi iminent de accidentare se vor lua imediat următoarele măsuri de securitate:
a) oprirea echipamentului de munca şi/sau activităţii;
b) evacuarea personalului din zona periculoasa;
c) anunţarea serviciilor specializate;
d) anunţarea conducătorilor ierarhici;
e) eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi iminent.
ART. 103
(1) În vederea realizării măsurilor prevăzute la art. 102 lit. a), în prealabil angajatorul va desemna lucrătorii care trebuie sa oprească echipamentele de munca şi va asigura instruirea acestora.
(2) În vederea realizării măsurilor precizate la art. 102 lit. b), în prealabil angajatorul trebuie:
a) sa întocmească planul de evacuare a lucrătorilor;
b) sa afiseze planul de evacuare la loc vizibil;
c) sa instruiască lucrătorii în vederea aplicării planului de evacuare şi sa verifice modul în care şi-au insusit cunoştinţele.
(3) În vederea realizării măsurilor precizate la art. 102 lit. c), în prealabil angajatorul trebuie:
a) sa desemneze lucrătorii care trebuie sa contacteze serviciile specializate şi sa îi instruiască în acest sens;
b) sa asigure mijloacele de comunicare necesare contactarii serviciilor specializate.
(4) În vederea realizării măsurilor precizate la art. 102 lit. d), în prealabil angajatorul trebuie sa stabilească modul operativ de anuntare la nivel ierarhic superior.
(5) În vederea realizării măsurilor precizate la art. 102 lit. e), în prealabil angajatorul trebuie:
a) sa desemneze lucrătorii care au capacitatea necesară sa elimine starea de pericol grav şi iminent, sa asigure instruirea şi dotarea lor cu mijloace tehnice necesare intervenţiei;
b) sa stabilească serviciile specializate care pot interveni.
ART. 104
Angajatorul trebuie sa stabilească măsurile de securitate prevăzute la art. 102, ţinând seama de natura activităţilor, numărul de lucrători, organizarea teritorială a activităţii şi de prezenta altor persoane în afară celor implicate direct în procesul muncii.
SECŢIUNEA a 2-a
Zone cu risc ridicat şi specific
ART. 105
Evidenta zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzută la art. 13 lit. k) din lege trebuie sa conţină nominalizarea şi localizarea acestor zone în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii şi măsurile stabilite în urma evaluării riscurilor pentru aceste zone.
ART. 106
Angajatorul trebuie sa aducă la cunostinta conducătorilor locurilor de munca şi lucrătorilor care isi desfăşoară activitatea în zonele cu risc ridicat şi specific măsurile stabilite în urma evaluării riscurilor.
ART. 107
Acţiunile pentru realizarea măsurilor stabilite în urma evaluării riscurilor pentru zonele cu risc ridicat şi specific constituie o prioritate în cadrul planului de protecţie şi prevenire.
CAP. VII
Comunicarea şi cercetarea evenimentelor, înregistrarea şi evidenta accidentelor de munca şi a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea şi raportarea bolilor profesionale
SECŢIUNEA 1
Comunicarea evenimentelor
ART. 108
(1) Orice eveniment va fi comunicat conform prevederilor art. 26 şi art. 27 alin. (1) din lege.
(2) Dacă printre victimele evenimentului se afla şi lucrători ai altor angajatori, evenimentul va fi comunicat şi angajatorilor acestora de către angajatorul la care s-a produs evenimentul.
(3) Evenimentul produs în condiţiile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. d) şi e) din lege, dacă a avut loc în afară întreprinderii şi/sau unităţii şi nu a avut nicio legatura cu aceasta, va fi comunicat inspectoratului teritorial de munca pe raza căruia s-a produs, de către orice persoana care are cunostinta despre producerea evenimentului.
ART. 109
Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel puţin următoarele informaţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13:
a) denumirea/numele angajatorului la care s-a produs accidentul şi, dacă este cazul, denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul;
b) sediul/adresa şi numărul de telefon ale angajatorului;
c) locul unde s-a produs evenimentul;
d) data şi ora la care s-a produs evenimentul/data şi ora la care a decedat accidentatul;
e) numele şi prenumele victimei;
f) datele personale ale victimei: varsta, starea civilă, copii în întreţinere, alte persoane în întreţinere, ocupaţia, vechimea în ocupaţie şi la locul de munca;
g) împrejurările care se cunosc şi cauzele prezumtive;
h) consecinţele accidentului;
i) numele şi funcţia persoanei care comunica evenimentul;
j) data comunicării;
k) unitatea sanitară cu paturi la care a fost internat accidentatul.
ART. 110
În cazul accidentelor de circulaţie produse pe drumurile publice, soldate cu decesul victimelor, în care printre victime sunt şi persoane aflate în îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu, serviciile poliţiei rutiere vor comunica evenimentul la inspectoratul teritorial de munca din judeţul pe raza căruia s-a produs.
ART. 111
(1) Angajatorul va lua măsurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultată din producerea evenimentului, pana la primirea acordului din partea organelor care efectuează cercetarea, cu excepţia cazurilor în care menţinerea acestei stări ar genera producerea altor evenimente, ar agrava starea accidentatilor sau ar pune în pericol viata lucrătorilor şi a celorlalţi participanţi la procesul muncii.
(2) În situaţia în care este necesar sa se modifice starea de fapt rezultată din producerea evenimentului, se vor face, după posibilităţi, schite sau fotografii ale locului unde s-a produs, se vor identifica şi se vor ridica orice obiecte care conţin sau poarta o urma a evenimentului; obiectele vor fi predate organelor care efectuează cercetarea şi vor constitui probe în cercetarea evenimentului.
(3) Pentru orice modificare a stării de fapt rezultată din producerea evenimentului, angajatorul sau reprezentantul sau legal va consemna pe propria răspundere, într-un proces-verbal, toate modificările efectuate după producerea evenimentului.
ART. 112
(1) Inspectoratul teritorial de munca pe raza căruia a avut loc evenimentul va comunica Inspecţiei Muncii:
a) incidentul periculos;
b) evenimentul care a avut ca urmare un deces;
c) evenimentul care a avut ca urmare un accident colectiv;
d) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate evidenta;
e) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate.
(2) Accidentul prevăzut la alin. (1) lit. e) se va comunica după primirea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate.
(3) Comunicarea către Inspecţia Muncii va cuprinde informaţiile prevăzute la art. 109.
ART. 113
(1) La solicitarea organelor care efectuează cercetarea evenimentului, unitatea sanitară care acorda asistenta medicală de urgenta se va pronunţa în scris cu privire la diagnosticul provizoriu, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
(2) Unitatea sanitară prevăzută la alin. (1) va lua măsuri pentru recoltarea imediata a probelor de laborator, în vederea determinării alcoolemiei sau a stării de influenta a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora, precum şi pentru recoltarea altor probe specifice solicitate de inspectoratul teritorial de munca, urmând sa comunice rezultatul determinarilor specifice în termen de 5 zile lucrătoare de la obţinerea acestora.
(3) În caz de deces al persoanei accidentate, inspectoratul teritorial de munca va solicita în scris unităţii medico-legale competente un raport preliminar din care sa reiasă faptul ca decesul a fost sau nu urmarea unei vătămări violenţe, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicina legală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 459/2001, republicată, şi legislaţiei subsecvente.
(4) Unitatea medico-legală va transmite raportul preliminar inspectoratului teritorial de munca în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 459/2001, republicată, şi ale legislaţiei subsecvente.
(5) Unitatea medico-legală va transmite raportul de constatare medico-legală în termenul prevăzut la art. 29 alin. (3) din lege.
(6) În cazul accidentului urmat de invaliditate, unitatea de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca, care a emis decizia de încadrare într-un grad de invaliditate, va trimite o copie de pe decizie, în termen de 3 zile lucrătoare de la data eliberării acesteia, la inspectoratul teritorial de munca pe raza căruia s-a produs accidentul.
SECŢIUNEA a 2-a
Cercetarea evenimentelor
ART. 114
Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea împrejurărilor şi a cauzelor care au condus la producerea acestora, a reglementărilor legale incalcate, a raspunderilor şi a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare şi, respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului.
ART. 115
Cercetarea se face imediat după comunicare, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din lege.
ART. 116
(1) Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de munca se efectuează de către angajatorul la care s-a produs evenimentul.
(2) Angajatorul are obligaţia sa numească de îndată, prin decizie scrisă, comisia de cercetare a evenimentului.
(3) Comisia de cercetare a evenimentului va fi compusa din cel puţin 3 persoane; una dintre acestea trebuie sa fie lucrator desemnat, reprezentant al serviciului intern sau reprezentant al serviciului extern, cu pregătire de nivel superior.
(4) Persoanele numite de către angajator în comisia de cercetare a evenimentului trebuie sa aibă pregătire tehnica corespunzătoare şi sa nu fie implicate în organizarea şi conducerea locului de munca unde a avut loc evenimentul şi sa nu fi avut o responsabilitate în producerea evenimentului.
(5) Angajatorul care şi-a asumat atribuţiile în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca nu poate face parte din comisia de cercetare a evenimentului, în acest caz urmând sa apeleze la servicii externe.
(6) Dacă în eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferiţi, în comisia de cercetare numita de angajatorul la care s-a produs evenimentul vor fi nominalizate şi persoane numite prin decizie scrisă de către ceilalţi angajatori.
(7) Angajatorul care a organizat transportul răspunde pentru cercetarea accidentului de circulaţie produs pe drumurile publice, urmat de incapacitate temporară de munca, cu respectarea, atunci când este cazul, a prevederilor alin. (6).
(8) Cercetarea evenimentului prevăzut la art. 30 alin. (1) lit. d) şi e) din lege, dacă acesta a avut loc în afară întreprinderii şi/sau unităţii angajatorului şi nu a avut nicio legatura cu aceasta, se efectuează în condiţiile legii.
(9) Angajatorul care nu dispune de personal competent în conformitate cu alin. (4) sau nu are personal suficient trebuie sa asigure cercetarea apelând la servicii externe de prevenire şi protecţie.
ART. 117
(1) În cazul accidentelor de circulaţie pe drumurile publice în care sunt implicate persoane aflate în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, serviciile poliţiei rutiere vor transmite organelor împuternicite sa efectueze cercetarea, la cererea acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare, un exemplar din procesul-verbal de cercetare la fata locului şi orice alte documente existente, necesare cercetării: copii de pe declaraţii, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schite.
(2) În baza acestor acte şi a altor documente din care sa rezulte ca victima se afla în îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu, organele împuternicite potrivit legii vor efectua cercetarea evenimentului.
ART. 118
(1) Persoanele împuternicite, potrivit legii, sa efectueze cercetarea evenimentelor au dreptul sa ia declaraţii scrise, sa preleveze sau sa solicite prelevarea de probe necesare cercetării, sa solicite sau sa consulte orice acte ori documente ale angajatorului, iar acesta este obligat sa le pună la dispoziţie în condiţiile legii.
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), cheltuielile necesare prelevarii şi analizarii probelor în vederea cercetării vor fi suportate de angajatorul la care a avut loc evenimentul.
ART. 119
(1) Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experţi sau specialişti cum ar fi cei din cadrul unor operatori economici cu competente potrivit legii sa efectueze expertize tehnice, iar aceştia trebuie sa răspundă solicitării.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), specialiştii şi experţii întocmesc expertize tehnice care vor face parte integrantă din dosarul de cercetare a evenimentului.
(3) Cheltuielile aferente efectuării expertizelor se suporta de către angajatorul la care a avut loc evenimentul sau care se face răspunzător de organizarea activităţii în urma căreia s-a produs evenimentul.
ART. 120
(1) Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporară de munca se va încheia în cel mult 5 zile lucrătoare de la data producerii.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţii cum ar fi cele în care este necesară prelevarea de probe ori efectuarea de expertize, pentru care se poate solicita în scris, argumentat şi în termen, la inspectoratul teritorial de munca pe raza căruia s-a produs evenimentul, prelungirea termenului de cercetare.
(3) Cercetarea evenimentelor care au antrenat deces, invaliditate evidenta, accident colectiv sau situaţie de persoana data disparuta, precum şi cercetarea incidentelor periculoase se vor încheia în cel mult 10 zile lucrătoare de la data producerii acestora.
(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) situaţii cum ar fi cele în care este necesară eliberarea certificatului medico-legal, prelevarea de probe sau efectuarea de expertize, pentru care inspectoratul teritorial de munca care cercetează evenimentele poate solicita în scris, argumentat şi în termen, la Inspecţia Muncii, prelungirea termenului de cercetare.
ART. 121
(1) În cazul accidentului cu incapacitate termporara de munca, în urma căruia a intervenit invaliditate confirmată prin decizie sau decesul victimei, inspectoratul teritorial de munca va completa dosarul de cercetare întocmit la data producerii evenimentului şi va întocmi un nou proces-verbal de cercetare bazat pe dosarul astfel completat.
(2) Întocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului, prevăzut la alin. (1), se face în cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de către inspectoratul teritorial de munca a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate sau a certificatului de constatare medico-legal.
(3) În cazul evenimentului a cărui consecinta este invaliditate evidenta, evenimentul va fi cercetat de inspectoratul teritorial de munca ca eveniment care a produs incapacitate temporară de munca şi, în funcţie de consecinţele ulterioare ale evenimentului, se va proceda conform prevederilor alin. (1) şi (2).
ART. 122
(1) Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu întocmirea unui dosar, care va cuprinde:
a) opisul actelor aflate în dosar;
b) procesul-verbal de cercetare;
c) nota de constatare la fata locului, încheiată imediat după producerea evenimentului de către inspectorul de munca, în cazul evenimentelor care se cercetează de către inspectoratul teritorial de munca/Inspecţia Muncii, conform competentelor, sau de către lucrătorul desemnat/serviciile de prevenire şi protecţie, în cazul evenimentelor a căror cercetare intra în competenta angajatorului, şi semnată de către angajator/reprezentantul sau legal, care va cuprinde precizări cum ar fi poziţia victimei, existenta sau inexistenta echipamentului individual de protecţie, starea echipamentelor de munca, modul în care functionau dispozitivele de protecţie, închiderea fisei individuale de instructaj prin barare şi semnatura, ridicarea de documente sau prelevarea de probe;
d) schite şi fotografii referitoare la eveniment;
e) declaraţiile accidentatilor, în cazul evenimentului urmat de incapacitate temporară de munca sau de invaliditate;
f) declaraţiile martorilor şi ale oricăror persoane care pot contribui la elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale producerii evenimentului;
g) copii ale actelor şi documentelor necesare pentru elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale evenimentului;
h) copii ale certificatului constatator sau oricăror alte autorizaţii în baza cărora angajatorul isi desfăşoară activitatea;
i) copii ale fisei de expunere la riscuri profesionale şi ale fisei de aptitudine, întocmite conform legii;
j) copii ale contractelor individuale de munca ale victimelor;
k) copii ale fişelor de instruire individuală în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca ale victimelor; în caz de deces aceste fise se vor anexa în original;
l) concluziile raportului de constatare medico-legală, în cazul accidentului mortal;
m) copie a hotărârii judecătoreşti prin care se declara decesul, în cazul persoanelor date dispărute;
n) copie a certificatelor de concediu medical, în cazul accidentului urmat de incapacitate temporară de munca;
o) copie a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate, în cazul accidentului urmat de invaliditate;
p) actul emis de unitatea sanitară care a acordat asistenta medicală de urgenta, din care sa rezulte data, ora când accidentatul s-a prezentat pentru consultatie şi diagnosticul, în cazul accidentelor de traseu;
q) copie a procesului-verbal de cercetare la fata locului, încheiat de serviciile poliţiei rutiere, în cazul accidentelor de circulaţie pe drumurile publice.
(2) Dosarul va mai cuprinde, după caz, orice alte acte şi documente necesare pentru a determina caracterul accidentului, cum ar fi:
a) copie a autorizaţiei, în cazul în care victima desfasura o activitate care necesita autorizare;
b) copie a diplomei, adeverintei sau certificatului de calificare a victimei;
c) acte de expertiza tehnica, întocmite cu ocazia cercetării evenimentului;
d) acte doveditoare, emise de organe autorizate, din care sa se poată stabili locul, data şi ora producerii evenimentului sau sa se poată justifica prezenta victimei la locul, ora şi data producerii evenimentului;
e) documente din care sa rezulte ca accidentatul îndeplinea îndatoriri de serviciu;
f) corespondenta cu alte instituţii/unităţi în vederea obţinerii actelor solicitate;
g) adresele de prelungire a termenelor de cercetare, în conformitate cu art. 120 alin. (2) şi (4);
h) actul medical emis de unitatea sanitară care a acordat asistenta medicală de urgenta, din care sa rezulte diagnosticul la internare şi/sau externare;
i) procesul-verbal încheiat după producerea evenimentului, în condiţiile prevăzute la art. 111;
j) formularul pentru înregistrarea accidentului de munca, denumit în continuare FIAM, aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.
ART. 123
Dosarul de cercetare a evenimentului trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:
a) filele dosarului sa fie numerotate, semnate de inspectorul care a efectuat cercetarea sau de membrii comisiei de cercetare, numita de angajator, şi stampilate cu ştampila inspectoratului sau a angajatorului;
b) numărul total de file conţinut de dosarul de cercetare şi numărul de file pentru fiecare document anexat la dosar sa fie menţionate în opis;
c) fiecare document, cu excepţia procesului-verbal de cercetare, sa fie identificat în dosarul de cercetare ca anexa;
d) paginile şi spaţiile albe sa fie barate;
e) schiţele referitoare la eveniment, anexate la dosar, sa fie însoţite de explicaţii;
f) fotografiile referitoare la eveniment sa fie clare şi însoţite de explicaţii;
g) formularul pentru declaraţie sa fie conform modelului prevăzut în anexa nr. 14;
h) declaraţiile aflate la dosar sa fie tehnoredactate, pentru a se evita eventualele confuzii datorate scrisului ilizibil, certificate ca fiind conforme cu originalul şi semnate de către inspectorul care a efectuat cercetarea sau de către unul dintre membrii comisiei de cercetare.
ART. 124
(1) Dosarul de cercetare a evenimentelor se va întocmi astfel:
a) într-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporară de munca; dosarul se păstrează în arhiva angajatorului care înregistrează accidentul;
b) într-un exemplar, pentru incidentele periculoase; dosarul se păstrează la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea;
c) în doua exemplare, pentru evenimentele care au produs invaliditate confirmată prin decizie, deces, accidente colective; originalul se înaintează organelor de urmărire penală şi un exemplar se păstrează la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea;
d) în doua exemplare, pentru evenimentele care au antrenat invaliditate evidenta; originalul se păstrează la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea şi un exemplar se transmite angajatorului care înregistrează accidentul;
e) în trei exemplare, pentru evenimentele cercetate de Inspecţia Muncii; originalul se înaintează organelor de urmărire penală, un exemplar se păstrează la Inspecţia Muncii şi un exemplar la inspectoratul teritorial de munca pe raza căruia s-a produs evenimentul;
f) în mai multe exemplare, pentru evenimentele care au produs incapacitatea temporară de munca pentru victime cu angajatori diferiţi; originalul se păstrează în arhiva angajatorului care înregistrează accidentul şi celelalte exemplare se păstrează de către ceilalţi angajatori.
(2) În cazul evenimentelor care au generat accidente urmate de incapacitate temporară de munca sau al incidentelor periculoase în care faptele comise pot fi considerate infracţiuni, potrivit legii, dosarul de cercetare se încheie în doua exemplare, originalul fiind înaintat organului de urmărire penală.
ART. 125
(1) Dosarul de cercetare, întocmit de comisia numita de către angajator, se înaintează pentru verificare şi avizare la inspectoratul teritorial de munca pe raza căruia s-a produs evenimentul, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării.
(2) Inspectoratul teritorial de munca va analiza dosarul, va aviza şi va restitui dosarul în cel mult 7 zile lucrătoare de la data primirii.
(3) Dosarul va fi însoţit de avizul inspectoratului teritorial de munca.
(4) În cazul în care inspectoratul teritorial de munca constata ca cercetarea nu a fost efectuată corespunzător, poate dispune completarea dosarului şi/sau refacerea procesului-verbal de cercetare, după caz.
(5) Comisia de cercetare va completa dosarul şi va întocmi procesul-verbal de cercetare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului.
(6) Dacă evenimentul urmat de incapacitate temporară de munca s-a produs în condiţiile prevăzute la art. 124 alin. (2), inspectoratul teritorial de munca va inainta originalul dosarului de cercetare la organul de urmărire penală, imediat după avizare.
ART. 126
(1) Dosarul de cercetare întocmit de inspectoratul teritorial de munca va fi înaintat în vederea avizării la Inspecţia Muncii, în cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării.
(2) Dosarul de cercetare pentru cazul dispariţiei de persoane, ca urmare a unui eveniment şi în împrejurări care indreptatesc presupunerea decesului acestora, va fi păstrat la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, pana la emiterea hotărârii judecătoreşti prin care se declara decesul persoanelor dispărute, conform prevederilor legale în vigoare; după completarea dosarului, acesta va fi înaintat în vederea avizării la Inspecţia Muncii.
(3) Inspecţia Muncii avizează şi restituie dosarele prevăzute la alin. (1) în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii.
(4) În cazul în care Inspecţia Muncii constata ca cercetarea nu a fost efectuată corespunzător, poate dispune completarea dosarului şi întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare.
(5) Inspectoratul teritorial de munca va completa dosarul şi va întocmi noul proces-verbal de cercetare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului.
(6) Inspectoratul teritorial de munca transmite dosarele de cercetare prevăzute la alin. (1) organelor de urmărire penală, numai după ce au fost avizate de către Inspecţia Muncii.
ART. 127
(1) Dosarul de cercetare al accidentului de munca cu invaliditate, înaintat organelor de urmărire penală, se restituie la inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, pentru completare şi întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare, în cazul în care se produce decesul accidentatului ca urmare a accidentului suferit, confirmat în baza unui act medico-legal.
(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) se restituie la inspectoratul teritorial de munca în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării acestuia.
(3) Completarea dosarului prevăzut la alin. (1) şi întocmirea noului proces-verbal de cercetare a evenimentului se fac în cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului la inspectoratul teritorial de munca.
(4) Dosarul completat şi noul proces-verbal de cercetare vor fi înaintate în vederea avizării la Inspecţia Muncii, care le va restitui inspectoratului teritorial de munca în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii.
(5) După avizarea de către Inspecţia Muncii în condiţiile prevăzute la art. 126, dosarul va fi înaintat organelor de urmărire penală de către inspectoratul teritorial de munca.
ART. 128
Procesul-verbal de cercetare a evenimentului trebuie sa conţină următoarele capitole:
a) data încheierii procesului-verbal;
b) numele persoanelor şi în ce calitate efectuează cercetarea evenimentului;
c) perioada de timp şi locul în care s-a efectuat cercetarea;
d) obiectul cercetării;
e) data şi ora producerii evenimentului;
f) locul producerii evenimentului;
g) datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul, numele reprezentantului sau legal;
h) datele de identificare a accidentatului/accidentatilor;
i) descrierea detaliată a locului, echipamentului de munca, a împrejurărilor şi modului în care s-a produs evenimentul;
j) urmările evenimentului şi/sau urmările suferite de persoanele accidentate;
k) cauza producerii evenimentului;
l) alte cauze care au concurat la producerea evenimentului;
m) alte constatări făcute cu ocazia cercetării evenimentului;
n) persoanele răspunzătoare de încălcarea reglementărilor legale, din capitolele de la lit. k), l) şi m);
o) sancţiunile contravenţionale aplicate;
p) propuneri pentru cercetare penală;
q) caracterul accidentului;
r) angajatorul care înregistrează accidentul de munca sau incidentul periculos;
s) măsuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare şi persoanele responsabile pentru realizarea acestora;
t) termenul de raportare la inspectoratul teritorial de munca privind realizarea măsurilor prevăzute la lit. s);
u) numărul de exemplare în care s-a încheiat procesul-verbal de cercetare şi repartizarea acestora;
v) numele şi semnatura persoanei/persoanelor care a/au efectuat cercetarea;
w) avizul inspectorului-şef adjunct securitate şi sănătate în munca;
x) viza inspectorului-şef/inspectorului general de stat.
ART. 129
(1) În capitolul prevăzut la art. 128 lit. b) se vor indica, de asemenea, prevederile legale potrivit cărora persoanele sunt îndreptăţite sa efectueze cercetarea, precum şi numele angajatorului şi ale persoanelor care au participat din partea organelor competente la primele cercetări.
(2) În capitolul prevăzut la art. 128 lit. c) se vor indica, de asemenea, motivele pentru care s-a solicitat prelungirea termenului de cercetare.
(3) În capitolul prevăzut la art. 128 lit. e) se va indica, de asemenea, data decesului, pentru cazul în care s-a produs un eveniment şi ulterior a survenit decesul victimelor implicate în acest eveniment.
(4) În capitolul prevăzut la art. 128 lit. g) se vor indica, de asemenea, datele de identificare ale angajatorilor la care sunt/au fost angajate victimele, numele reprezentanţilor legali ai angajatorilor, numărul documentului prin care s-a certificat autorizarea de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în munca, adresa punctului de lucru.
(5) În capitolul prevăzut la art. 128 lit. h) se vor indica, de asemenea, următoarele: numele, prenumele, cetăţenia, varsta, starea civilă, numărul de copii minori, domiciliul, locul de munca la care este încadrat, profesia de baza, ocupaţia în momentul accidentarii, vechimea în munca, în funcţie sau în meserie şi la locul de munca, data efectuării ultimului instructaj în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, iar pentru persoanele care, în momentul accidentarii, desfasurau o activitate pentru care este necesară autorizare, se va face referire şi la aceasta.
(6) Capitolul prevăzut la art. 128 lit. i) va conţine următoarele subcapitole:
a) descrierea detaliată a locului producerii evenimentului;
b) descrierea detaliată a echipamentului de munca;
c) descrierea detaliată a împrejurărilor;
d) descrierea detaliată a modului în care s-a produs evenimentul.
(7) În capitolele prevăzute la art. 128 lit. k)-m) se va face trimitere la reglementările legale în vigoare incalcate, cu redarea integrala a textului acestora.
(8) Denumirea capitolului prevăzut la art. 128 lit. o) se va schimba în "Propuneri pentru sancţiuni administrative şi disciplinare", în cazul accidentelor cercetate de către comisia numita de angajator.
(9) Capitolele prevăzute la art. 128 lit. w) şi x) se vor regasi în procesul-verbal de cercetare numai pentru evenimentele cercetate de către inspectoratul teritorial de munca sau Inspecţia Muncii, conform competentelor.
(10) În cazul accidentelor cu ITM, procesul-verbal de cercetare se va încheia cu capitolul prevăzut la art. 128 lit. w), care va fi numit "Viza angajatorului".
ART. 130
În situaţiile în care din cercetare rezulta ca accidentul nu întruneşte condiţiile pentru a fi încadrat ca accident de munca, se va face aceasta menţiune la capitolele procesului-verbal de cercetare prevăzute la art. 128 lit. q) şi r) şi se vor dispune măsurile care trebuie luate de angajator pentru prevenirea unor cazuri asemănătoare.
ART. 131
Comisia de cercetare a unui eveniment numita de angajator poate face propuneri de sancţiuni disciplinare şi/sau administrative, pe care le va mentiona în procesul-verbal de cercetare.
ART. 132
(1) Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se întocmeşte în:
a) 3 exemplare, în cazul accidentului de munca urmat de incapacitate temporară de munca, pentru angajatorul care înregistrează accidentul, inspectoratul teritorial de munca care a avizat dosarul şi asigurator;
b) mai multe exemplare, în cazul accidentului de munca urmat de incapacitate temporară de munca pentru lucrători cu angajatori diferiţi, pentru fiecare angajator, inspectoratul teritorial de munca care a avizat dosarul şi asigurator;
c) 5 exemplare, în cazul accidentului de munca urmat de invaliditate, pentru angajatorul care înregistrează accidentul, organul de urmărire penală, inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, Inspecţia Muncii şi asigurator;
d) 5 exemplare, în cazul accidentului de munca mortal sau al celui colectiv, precum şi în cazul accidentului mortal în afară muncii, pentru angajatorul care înregistrează accidentul, organul de urmărire penală, inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, Inspecţia Muncii şi asigurator;
e) 5 exemplare, în cazul incidentului periculos, pentru angajatorul care înregistrează incidentul, organele de urmărire penală, inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea, Inspecţia Muncii şi asigurator.
(2) Procesul-verbal de cercetare poate fi întocmit într-un număr mai mare de exemplare, după caz.
ART. 133
(1) În cazul în care accidentul de munca s-a produs la un angajator, altul decât cel care îl înregistrează, un exemplar din procesul-verbal de cercetare va fi trimis şi acestuia.
(2) În cazul în care angajatorul la care se înregistrează accidentul de munca isi are sediul, domiciliul sau resedinta pe teritoriul altui judeţ decât cel pe raza căruia s-a produs accidentul, se va trimite un exemplar din procesul-verbal de cercetare inspectoratului teritorial de munca pe raza căruia are sediul, domiciliul sau resedinta angajatorul.
ART. 134
În cazul evenimentelor care nu au fost comunicate şi cercetate, dar persoana vătămată prezintă un certificat medical cu cod "accident de munca", angajatorul care şi-a asumat atribuţiile în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie va solicita acesteia o declaraţie scrisă privind modul şi împrejurările în care s-a produs evenimentul.
SECŢIUNEA a 3-a
Înregistrarea şi evidenta accidentelor de munca şi a incidentelor periculoase
ART. 135
Înregistrarea accidentelor de munca şi a incidentelor periculoase se face în baza procesului-verbal de cercetare.
ART. 136
(1) Accidentul de munca produs în timpul prestării unor servicii pe baza de contract, comanda sau alte forme legale încheiate în întreprinderea şi/sau unitatea unui angajator, alta decât cea la care este incadrata victima, se înregistrează potrivit clauzelor prevăzute în acest sens în documentele încheiate.
(2) În situaţia în care documentul încheiat nu prevede clauze în acest sens, clauzele nu sunt suficient de acoperitoare pentru toate situaţiile sau clauzele sunt contrare prevederilor prezentelor norme metodologice, accidentul de munca se înregistrează de către angajatorul răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului.
(3) Accidentul de munca produs în timpul prestării unor servicii pe baza de comanda, la domiciliul clientului, se înregistrează de către angajatorul la care este/a fost angajata victima.
(4) Accidentul de munca suferit de o persoana aflată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în întreprinderea şi/sau unitatea altui angajator se înregistrează de către angajatorul răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului.
(5) Accidentele suferite în timpul stagiului de practica profesională de către elevi, studenţi, ucenici şi someri în perioada de reconversie profesională se înregistrează de către angajatorul la care se efectuează practica/reconversia profesională.
(6) Accidentul de munca suferit de o persoana în cadrul activităţilor cultural-sportive, în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor activităţi, se înregistrează de către instituţia sau angajatorul care a organizat acţiunea respectiva.
(7) Accidentul de munca produs ca urmare a unei acţiuni întreprinse de o persoana, din proprie initiativa, pentru salvarea de vieţi omeneşti sau pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol grav şi iminent ce ameninta avutul public sau privat din întreprinderea şi/sau unitatea unui angajator, se înregistrează de către angajatorul la care s-a produs accidentul.
(8) În cazul accidentului produs ca urmare a unei acţiuni întreprinse de o persoana, din proprie initiativa, pentru salvarea de vieţi omeneşti sau pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol grav şi iminent ce ameninta avutul public sau privat, produs în afară întreprinderii şi/sau unităţii unui angajator şi care nu are nicio legatura cu acesta, înregistrarea se face conform legii.
(9) Accidentul de munca de traseu se înregistrează de către angajatorul la care este angajata victima sau, după caz, de angajatorul răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului, conform concluziilor cercetării.
(10) Accidentul de munca de circulaţie se înregistrează de către angajatorul la care este angajata victima sau, după caz, de angajatorul răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului, conform concluziilor cercetării.
(11) Accidentul produs în afară întreprinderii şi/sau unităţii, ca urmare a neluării unor măsuri de securitate de către un alt angajator, se înregistrează de către angajatorul din vina căruia s-a produs accidentul.
(12) Accidentul de munca suferit de insotitorii de incarcaturi, personalul de posta de la vagoanele C.F.R., angajaţi ai unor angajatori care, potrivit legii, sunt obligaţi sa delege insotitori pentru astfel de incarcaturi, pe mijloace de transport ce nu le aparţin, se va inregistra de către angajatorul răspunzător de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului sau, după caz, în condiţiile clauzelor prevăzute în documentele încheiate.
ART. 137
Pentru unele situaţii neprevăzute în prezentele reglementări, cu privire la înregistrarea accidentelor de munca, inspectoratul teritorial de munca sau Inspecţia Muncii va stabili modul de înregistrare a accidentului în cauza.
ART. 138
(1) Disparitia unei persoane în condiţiile unui accident de munca şi în împrejurări care indreptatesc presupunerea decesului acesteia se înregistrează ca accident mortal, după rămânerea definitiva şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti, conform prevederilor legale, prin care este declarat decesul.
(2) Data producerii accidentului de munca mortal, prevăzut la alin. (1), este data înscrisă în hotărârea judecătorească ca fiind data decesului.
(3) Angajatorul la care a fost angajata persoana disparuta va comunica, imediat, numărul şi data hotărârii judecătoreşti la inspectoratul teritorial de munca.
ART. 139
Accidentul de munca cu invaliditate se va inregistra pe baza procesului-verbal de cercetare întocmit de inspectoratul teritorial de munca.
ART. 140
(1) În baza procesului-verbal de cercetare întocmit de persoanele împuternicite prin lege, angajatorul la care se înregistrează accidentul va completa FIAM.
(2) FIAM se completează pentru fiecare persoana accidentata în câte 4 exemplare care se înaintează spre avizare după cum urmează:
a) inspectoratului teritorial de munca care a avizat dosarul de cercetare întocmit de comisia angajatorului, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea avizului;
b) inspectoratului teritorial de munca care a efectuat cercetarea, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal de cercetare.
(3) Verificarea şi avizarea FIAM de către inspectoratul teritorial de munca se fac în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea formularului.
(4) Angajatorul la care se înregistrează accidentul anexează FIAM la dosarul sau la procesul-verbal de cercetare şi distribuie celelalte exemplare la persoana accidentata, inspectoratul teritorial de munca şi asiguratorul pe raza căruia isi are sediul social, domiciliul sau resedinta.
(5) În cazul în care victima unui accident de munca a fost propusă pentru pensionare odată cu emiterea deciziei de încadrare într-o grupa de invaliditate, se va completa un exemplar FIAM care se va anexa la dosarul de pensionare ce va fi înaintat unităţii de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca.
ART. 141
(1) Angajatorul va tine evidenta evenimentelor în:
a) Registrul unic de evidenta a accidentatilor în munca, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15;
b) Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16;
c) Registrul unic de evidenta a accidentelor uşoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17;
d) Registrul unic de evidenta a accidentatilor în munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18.
(2) În registrul prevăzut la alin. (1) lit. d) se va tine evidenta accidentatilor în munca pentru care perioada de incapacitate temporară de munca este de minimum 4 zile de lucru, fără a lua în calcul ziua producerii accidentului.
(3) Registrele de evidenta trebuie sa fie actualizate.
ART. 142
(1) În baza FIAM şi a proceselor-verbale de cercetare a incidentelor periculoase, inspectoratul teritorial de munca va tine evidenta tuturor accidentelor de munca şi a incidentelor periculoase înregistrate de angajatorii care au sediul, domiciliul sau resedinta pe teritoriul judeţului respectiv.
(2) Inspectoratul teritorial de munca va tine evidenta în:
a) Registrul unic de evidenta a accidentatilor în munca;
b) Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase;
c) Registrul unic de evidenta a accidentatilor în munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru.
SECŢIUNEA a 4-a
Comunicarea, cercetarea şi înregistrarea evenimentelor produse în afară graniţelor României, în care sunt implicaţi lucrători ai unor angajatori romani, aflaţi în îndeplinirea sarcinilor de stat, de interes public sau a îndatoririlor de serviciu
ART. 143
(1) Comunicarea evenimentelor produse în afară graniţelor tarii, în care sunt implicaţi lucrători ai unor angajatori romani, se face conform prevederilor art. 108-113.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) angajatorul are obligaţia de a comunica evenimentul şi misiunii diplomatice sau oficiului consular roman din ţara respectiva.
(3) Orice eveniment produs pe teritoriul alte tari în care sunt implicaţi lucrători romani, detasati sau puşi la dispoziţie de către angajatori romani la angajatori străini, respectiv utilizatori străini, pentru efectuarea unor lucrări pe teritoriul altui stat, se comunica imediat de către angajatorul roman misiunii diplomatice sau oficiului consular roman din ţara respectiva.
(4) Angajatorii romani care detaseaza ori pun la dispoziţie lucrători la angajatori străini, respectiv utilizatori străini, au obligaţia sa includă în cuprinsul convenţiilor internaţionale şi contractelor bilaterale încheiate cu partenerii străini clauze cu privire la comunicarea evenimentelor.
(5) Evenimentele în care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare romane, precum şi persoane care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afară graniţelor tarii vor fi comunicate Ministerului Afacerilor Externe din România de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare romane. Ministerul Afacerilor Externe are obligaţia de a comunica aceste evenimente Inspecţiei Muncii.
ART. 144
(1) Cercetarea evenimentelor produse în afară graniţelor tarii în care sunt implicaţi lucrători ai unor angajatori romani se va face conform prevederilor art. 114-134.
(2) La cercetarea evenimentelor prevăzute la alin. (1) poate participa şi un delegat din partea misiunii diplomatice sau oficiului consular roman din ţara respectiva.
(3) Cercetarea evenimentelor în care sunt implicate persoane din cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, precum şi persoane care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afară graniţelor tarii se face de către Ministerul Afacerilor Externe.
(4) În cazul evenimentelor menţionate la alin. (1) şi (3), care au produs invaliditate confirmată prin decizie, deces, accidente colective, inclusiv în cazul persoanelor dispărute şi în cazul incidentului periculos, Inspecţia Muncii poate delega reprezentanţi care sa efectueze cercetarea la fata locului.
(5) În situaţia prevăzută la alin. (4), cercetarea se va finaliza de către Inspecţia Muncii sau, după caz, inspectoratul teritorial de munca pe raza căruia isi are sediul, domiciliul sau resedinta angajatorul.
ART. 145
(1) De întocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor răspunde angajatorul care a încheiat contractul cu partenerul străin, în cazul efectuării de lucrări cu personal roman, şi, respectiv, Ministerul Afacerilor Externe, în cazul accidentelor suferite de angajaţii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare romane şi persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afară graniţelor României, aflaţi în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu.
(2) Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevăzute la art. 122 şi se va completa cu:
a) copii de pe originalele documentelor de cercetare, emise de organele competente din ţara pe teritoriul căreia s-a produs evenimentul, precum şi traducerea acestora în limba romana;
b) copie de pe contractul încheiat cu partenerul străin, din care sa rezulte cine a încheiat contractul, obiectul contractului, ce fel de lucrări se executa, pe ce durata, locul unde se executa lucrările respective, clauzele privind securitatea şi sănătatea în munca, modul în care se fac comunicarea şi cercetarea evenimentelor şi înregistrarea accidentelor de munca.
(3) Dosarul de cercetare a evenimentelor se va întocmi în numărul de exemplare precizat la art. 124.
(4) Imediat după finalizarea dosarului de cercetare, angajatorul roman sau Ministerul Afacerilor Externe va proceda conform prevederilor prezentului capitol.
ART. 146
Înregistrarea şi evidenta accidentelor de munca şi a incidentelor periculoase se fac de către angajatorul roman, conform prevederilor art. 143-145.
SECŢIUNEA a 5-a
Comunicarea şi cercetarea evenimentelor produse pe teritoriul României în care sunt implicaţi cetăţeni străini aflaţi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu
ART. 147
(1) Orice eveniment produs pe teritoriul României, în care sunt implicaţi cetăţeni străini aflaţi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, va fi comunicat imediat la inspectoratul teritorial de munca pe raza căruia a avut loc, de către angajator sau de către orice alta persoana care are cunostinta despre eveniment.
(2) Inspectoratul teritorial de munca care a primit comunicarea va înştiinţa misiunea diplomatică sau consulatul tarii din care provine persoana accidentata, prin intermediul Inspecţiei Muncii.
ART. 148
(1) Cercetarea unor astfel de evenimente se face de către inspectoratul teritorial de munca pe raza căruia au avut loc, împreună cu celelalte organe competente, precum şi cu reprezentanţi ai angajatorului străin implicat în eveniment sau de către Inspecţia Muncii, conform art. 29 alin. (1) lit. c) din lege.
(2) La cercetare poate participa un reprezentant al misiunii diplomatice sau al consulatului tarii respective.
(3) Termenul de cercetare este cel prevăzut la art. 120.
(4) Dosarul de cercetare va cuprinde actele prevăzute la art. 122.
(5) Dosarul de cercetare se va întocmi în numărul de exemplare precizat la art. 124 şi o copie a dosarului original se va transmite misiunii diplomatice sau consulatului tarii de unde provine accidentatul de către inspectoratul teritorial de munca care a efectuat cercetarea.
SECŢIUNEA a 6-a
Semnalarea bolilor profesionale
ART. 149
Bolile profesionale, precum şi suspiciunile de boli profesionale se vor semnala obligatoriu de către toţi medicii care depisteaza astfel de îmbolnăviri, indiferent de specialitate şi locul de munca, cu prilejul oricărei prestaţii medicale: examene medicale profilactice, consultaţii medicale de specialitate.
ART. 150
(1) Medicul care suspecteaza o boala profesională completează fişa de semnalare BP1, prevăzută în anexa nr. 19, şi trimite bolnavul cu aceasta fişa la unitatea sanitară de medicina muncii, respectiv clinica de boli profesionale sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor, în vederea precizarii diagnosticului de boala profesională.
(2) Medicul specialist de medicina muncii examinează bolnavul, stabileşte diagnosticul de profesionalitate şi completează fişa de semnalare BP1 pe care o trimite oficial la autoritatea de sănătate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de maximum 7 zile de la precizarea diagnosticului de profesionalitate.
SECŢIUNEA a 7-a
Cercetarea bolii profesionale
ART. 151
După primirea fisei de semnalare BP1, medicul specialist de medicina muncii din cadrul autorităţii de sănătate publica judeţene sau a municipiului Bucureşti cercetează în termen de 7 zile, având în vedere ruta profesională, cauzele imbolnavirii profesionale.
ART. 152
Cercetarea se face în prezenta angajatorului sau a reprezentantului acestuia ori, după caz, a persoanelor fizice autorizate în cazul profesiilor liberale, conform art. 34 alin. (2) din lege.
ART. 153
Cercetarea are drept scop confirmarea sau infirmarea caracterului profesional al imbolnavirii respective şi se finalizează cu redactarea şi semnarea procesului-verbal de cercetare a cazului de boala profesională, prevăzut în anexa nr. 20.
ART. 154
Procesul-verbal de cercetare a cazului de boala profesională este semnat de toţi cei care au luat parte la cercetare, conform competentelor, menţionându-se în mod special cauzele imbolnavirii, responsabilitatea angajatorilor şi măsurile tehnice şi organizatorice necesare, pentru prevenirea unor boli profesionale similare.
ART. 155
(1) În situaţia în care angajatorul sau reprezentantul acestuia ori, după caz, persoana fizica autorizata în cazul profesiilor liberale sau inspectorul de munca ori lucrătorul sau asiguratorul nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare ori cu măsura tehnica sau organizatorică formulată, se pot adresa, în scris, în termen de 30 de zile de la data primirii procesului-verbal de cercetare a cazului de boala profesională, Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi de Ministerul Sănătăţii Publice.
(2) Componenta şi atribuţiile Comisiei de experţi vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice.
ART. 156
Soluţiile adoptate în aceste situaţii vor fi comunicate în scris celor interesaţi, în termen de 20 de zile de la data primirii contestaţiei.
ART. 157
Procesul-verbal de cercetare a cazului de boala profesională se înmânează angajatorului, medicului care a semnalat îmbolnăvirea pentru evidenta imbolnavirilor profesionale şi pentru a urmări realizarea măsurilor prescrise, precum şi medicului de medicina muncii din autoritatea de sănătate publica judeteana sau a municipiului Bucureşti.
ART. 158
Pe baza confirmării caracterului profesional al imbolnavirii, medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea declara cazul de imbolnavire profesională, completand fişa de declarare a cazului de boala profesională BP2, prevăzută în anexa nr. 21.
SECŢIUNEA a 8-a
Declararea bolilor profesionale
ART. 159
Dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale se păstrează la autoritatea de sănătate publica judeteana sau a municipiului Bucureşti şi va cuprinde următoarele documente:
a) opisul documentelor din dosar;
b) istoricul de expunere profesională (documentul care certifica ruta profesională, şi anume copie de pe carnetul de munca) şi, după caz, nivelul măsurat al noxelor sau noxa identificata;
c) copie de pe fişa de identificare a riscurilor profesionale de la dosarul medical de medicina muncii;
d) istoricul stării de sănătate la locul de munca (documentul eliberat de medicul de medicina muncii care asigura asistenta de medicina muncii la unitatea respectiva);
e) document medical care precizează diagnosticul de boala profesională (biletul de ieşire emis de clinica/secţia de medicina muncii din structura spitalelor sau adeverinta medicală emisă de medicul de medicina muncii care a precizat diagnosticul de boala profesională, în cazul în care bolnavul nu a fost internat) şi copii ale unor investigaţii necesare pentru susţinerea diagnosticului de profesionalitate;
f) procesul-verbal de cercetare a cazului de boala profesională;
g) copie de pe fişa de semnalare BP1.
ART. 160
Declararea bolilor profesionale se face de către autoritatea de sănătate publica judeteana sau a municipiului Bucureşti din care face parte medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea, pe baza documentelor precizate la art. 159 prin fişa de declarare a cazului de boala profesională BP2, denumita în continuare fişa de declarare BP2, care reprezintă formularul final de raportare a bolii profesionale nou-declarate.
ART. 161
În cazul în care unitatea la care s-a produs îmbolnăvirea a fost desfiintata sau nu mai exista la momentul precizarii diagnosticului de boala profesională, cazul respectiv se poate declara prin fişa de declarare BP2 pe baza documentelor prevăzute la art. 159, cu excepţia procesului-verbal de cercetare a cazului de boala profesională.
ART. 162
Cazurile de pneumoconioze, precum şi cazurile de cancer profesional se înregistrează la ultimul angajator unde a lucrat bolnavul şi unde exista factorii de risc ai bolii profesionale respective evidentiati prin documente oficiale de la autoritatea de sănătate publica; ele se declara şi se păstrează în evidenta de către autoritatea de sănătate publica judeteana sau a municipiului Bucureşti din judeţul sau din municipiul Bucureşti în care se afla agentul economic respectiv.
ART. 163
Autoritatea de sănătate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, este răspunzătoare pentru corectitudinea datelor înscrise în fişa de declarare BP2.
ART. 164
Bolile profesionale cu diagnosticul de pneumoconioza se confirma numai pe baza diagnosticului precizat de către comisiile de pneumoconioze de la nivelul clinicilor de boli profesionale.
SECŢIUNEA a 9-a
Raportarea bolilor profesionale
ART. 165
(1) Bolile profesionale nou-declarate se raportează în cursul lunii în care s-a produs îmbolnăvirea, de către autoritatea de sănătate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, la Centrul naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de Sănătate Publica Bucureşti, la Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti, precum şi la structurile teritoriale ale asiguratorului stabilite conform legii.
(2) O copie a fisei de declarare BP2 se va inmana lucrătorului diagnosticat cu boala profesională.
ART. 166
La nivelul Centrului naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale se constituie Registrul operativ naţional informatizat al bolilor profesionale, care se reactualizează lunar cu datele din fişele de declarare BP2.
ART. 167
Centrul naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale reprezintă forul metodologic care asigura asistenta şi îndrumare tehnica profesională în domeniul bolilor profesionale.
ART. 168
Centrul naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale raportează semestrial datele privind morbiditatea profesională Autorităţii de Sănătate Publica din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice.
ART. 169
Centrul naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale transmite informaţiile de interes public privind bolile profesionale tuturor instituţiilor implicate în activităţi cu impact asupra sănătăţii lucrătorilor.
ART. 170
Lista bolilor profesionale ale căror declarare, cercetare şi evidenta sunt obligatorii este prevăzută în anexa nr. 22.
ART. 171
Structurile de medicina muncii din cadrul autorităţilor de sănătate publica judeţene vor raporta cu o periodicitate anuala Centrului naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale situaţia absenteismului medical prin boli profesionale pentru cazurile nou-declarate în anul respectiv.
ART. 172
Intoxicatia acuta profesională se declara, se cercetează şi se înregistrează atât ca boala profesională, cat şi ca accident de munca.
SECŢIUNEA a 10-a
Bolile legate de profesie
ART. 173
Lista bolilor legate de profesiune este prezentată în anexa nr. 23.
ART. 174
Bolile legate de profesiune nu se declara. Acestea se dispensarizeaza medical şi se comunica angajatorilor sub forma rapoartelor medicale nenominalizate privind sănătatea lucrătorilor, în vederea luării măsurilor tehnico-organizatorice de normalizare a condiţiilor de munca.
SECŢIUNEA a 11-a
Dispoziţii finale
ART. 175
În contractele încheiate între angajatori pentru prestarea de activităţi şi servicii vor fi prevăzute clauze privind răspunderile referitoare la comunicarea, cercetarea şi înregistrarea unor eventuale accidente de munca.
ART. 176
(1) Victimele sau familia victimelor unui eveniment urmat de incapacitate temporară de munca, invaliditate sau deces au dreptul sa sesizeze sau sa se informeze la inspectoratul teritorial de munca pe raza căruia a avut loc accidentul.
(2) Dacă în urma investigatiilor rezulta ca sunt întrunite condiţiile unui accident de munca, inspectoratul teritorial de munca va lua măsuri pentru efectuarea cercetării în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1), inspectoratul teritorial de munca va răspunde sesizarilor conform prevederilor legale sau va elibera, la cerere, o copie a procesului-verbal de cercetare a evenimentului.
ART. 177
(1) În situaţia în care angajatorul, lucrătorii implicaţi, victimele sau familiile acestora nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare a evenimentului, se pot adresa inspectoratului teritorial de munca sau, după caz, Inspecţiei Muncii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii acestuia.
(2) Soluţiile adoptate în cazul situaţiilor prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate celor interesaţi, în termen legal.
CAP. VIII
Avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca
SECŢIUNEA 1
Prevederi generale
ART. 178
Prezentul capitol are ca scop stabilirea tipurilor de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca care se supun avizării, a cerinţelor care stau la baza realizării acestora, precum şi a procedurii de avizare.
ART. 179
Documentaţiile care se supun avizării sunt:
a) filme sau imagini, pe pelicula sau suport magnetic, cu subiecte din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca;
b) afişe, pliante, broşuri din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca;
c) suporturi de curs destinate instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, elaborate de prestatorii de servicii;
d) diapozitive, diafilme şi altele asemenea.
SECŢIUNEA a 2-a
Cerinţe de realizare a documentaţiilor
ART. 180
Cerinţele generale pentru realizarea documentaţiilor prevăzute la art. 179 sunt:
a) conţinutul sa fie în concordanta cu legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca în vigoare;
b) sa prezinte informaţia într-o forma accesibila, completa şi uşor de asimilat;
c) conţinutul şi realizarea sa fie în concordanta cu nivelul de pregătire al subiectilor cărora li se adresează.
ART. 181
Cerinţele specifice pentru realizarea filmelor cu subiecte din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca sunt:
a) scenariul şi regia sa asigure perceperea corecta şi clara a mesajului;
b) imagine clara şi sugestiva;
c) sonor clar şi sugestiv;
d) forme de prezentare: filmare reală sau animatie;
e) durata proiectiei: 10-20 de minute.
ART. 182
Cerinţele specifice pentru realizarea afiselor şi pliantelor din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca sunt:
a) grafica simpla, fără greşeli tehnice, subliniindu-se elementele principale ale temei şi eliminandu-se detaliile nesemnificative;
b) utilizarea unor culori vii, contrastante, în concordanta cu subiectul, respectiv culori deschise pentru situaţii pozitive şi culori închise pentru situaţii negative;
c) sa nu aibă text sau textul sa fie scurt, concis şi vizibil, cu dimensiunea literelor aleasă astfel încât sa permită citirea textului de la o distanta de 4-5 m;
d) subiectul sa ocupe circa 60% din suprafata afisului, iar marginile sa fie suficient de mari pentru a-l izola de fondul pe care este aplicat;
e) mărimea afisului va fi aleasă în funcţie de scopul urmărit şi locul în care va fi expus;
f) materialele din care sunt realizate sa fie adecvate mediilor în care vor fi utilizate, respectiv sa fie rezistente la acţiunea factorilor din mediul în care sunt amplasate şi/sau utilizate (umiditate, agenţi chimici etc.).
ART. 183
Cerinţele specifice pentru realizarea brosurilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca sunt:
a) sa prezinte informaţiile clar şi concis;
b) sa se axeze pe o tema concretă;
c) sa prezinte un interes practic cat mai larg.
ART. 184
Cerinţele specifice pentru elaborarea suportului de curs destinat instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca sunt:
a) sa fie elaborat în baza unei documentari bibliografice la zi;
b) sa utilizeze terminologia specifica securităţii şi sănătăţii în munca;
c) sa fie elaborat pe o tematica orientata spre grupuri-tinta de lucrători şi tipul instruirii, dezvoltata efectiv pentru înlăturarea problemelor de securitate şi sănătate în munca ce rezulta din evaluarea riscurilor şi adaptată evoluţiei riscurilor sau apariţiei de riscuri noi;
d) sa fie redactat clar, concis, accesibil, adaptat nivelului de pregătire al grupului-tinta căruia îi este destinat;
e) informaţiile sa fie sistematizate într-o organizare logica a conţinutului, orientate spre situaţii concrete de munca;
f) sa cuprindă ilustratii, desene, scheme, pictograme şi tabele explicative, dacă este necesar;
g) sa evidentieze consecinţele neaplicarii şi/sau nerespectării legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca.
ART. 185
Cerinţele specifice pentru realizarea diapozitivelor şi diafilmelor sunt:
a) pe cat posibil sa fie realizate color şi sa fie clare;
b) sa fie însoţite de scheme explicative;
c) sa fie însoţite de texte redactate clar şi concis, fără a da naştere la interpretări;
d) sa fie realizate într-o succesiune logica.
SECŢIUNEA a 3-a
Avizarea documentaţiilor
ART. 186
(1) Documentaţiile prevăzute la art. 179 pot fi difuzate sau comercializate numai dacă sunt avizate de către Comisia de abilitare şi avizare prevăzută la art. 36, din judeţul în care isi are sediul elaboratorul.
(2) În situaţia în care elaboratorul are cetăţenia, respectiv naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, documentaţiile se avizează de către Comisia de abilitare şi avizare constituită la nivelul Direcţiei de munca, solidaritate socială şi familie a municipiului Bucureşti.
ART. 187
Pentru avizarea documentaţiilor elaboratorul va transmite prin posta Comisiei de abilitare şi avizare prevăzute la art. 186 o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 24, însoţită de un dosar care cuprinde:
a) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului şi, după caz, anexa la acesta; în situaţia prevăzută la art. 186 alin. (2), elaboratorul va depune documentul echivalent eliberat de statul de origine sau de provenienta.
b) un scurt memoriu de prezentare a documentaţiei;
c) doua exemplare din documentaţia supusă avizării;
d) în cazul diapozitivelor şi diafilmelor se vor transmite: originalul şi doua copii pe suport hârtie.
ART. 188
(1) Comisia de abilitare şi avizare va transmite prin posta avizul sau decizia de respingere motivată, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării.
(2) Avizul comisiei, prezentat în anexa nr. 25, va fi însoţit de un exemplar din documentaţia transmisă de elaborator, care va purta ştampila Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
(3) Decizia de respingere, prezentată în anexa nr. 26, va fi însoţită de cele doua exemplare de documentaţie transmisă de elaborator, pentru a fi refăcută în sensul celor precizate în decizie.
SECŢIUNEA a 4-a
Dispoziţii finale
ART. 189
(1) Difuzarea sau comercializarea documentaţiilor prevăzute la art. 179 va fi însoţită de o copie a avizului.
(2) Angajatorul care utilizează documentaţiile prevăzute la art. 179 trebuie sa detina o copie a avizului.
ART. 190
(1) Respingerea avizării unei documentaţii poate face obiectul unei contestaţii depuse la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei în termen de maximum 30 de zile de la data primirii deciziei de respingere.
(2) Soluţiile adoptate ca răspuns la contestaţie vor fi comunicate celor interesaţi în termen de 30 de zile de la data primirii contestaţiei.
ART. 191
(1) Dacă în timpul controalelor efectuate de inspectorii de munca se constata diferenţe între documentaţia avizată şi cea folosită în activitatea curenta, inspectorul de munca dispune măsuri pentru retragerea documentaţiei neconforme şi comunica în scris Comisiei de abilitare şi avizare teritoriale, respectiv a municipiului Bucureşti, situaţia constatată, cu propunerea de suspendare sau de retragere a avizului.
(2) Comisia de abilitare şi avizare teritorială, respectiv a municipiului Bucureşti, aduce la cunostinta titularului de aviz situaţia constatată, pentru ca acesta sa isi prezinte punctul de vedere.
(3) Comisia de abilitare şi avizare teritorială, respectiv a municipiului Bucureşti, analizează comunicarea inspectorului de munca împreună cu punctul de vedere al titularului de aviz şi emite o decizie de suspendare sau de retragere a avizului, după caz.
(4) Suspendarea se poate face pe o perioada determinata, în funcţie de timpul necesar pentru remedierea deficienţelor constatate.
(5) Decizia de retragere a avizului poate face obiectul unei contestaţii în condiţiile prevăzute la art. 190.
ART. 192
(1) În situaţia în care titularul de aviz intenţionează sa aducă modificări unei documentaţii avizate, are obligaţia sa comunice Comisiei de abilitare şi avizare teritoriale, respectiv a municipiului Bucureşti, conţinutul acestor modificări.
(2) Comisia de abilitare şi avizare teritorială, respectiv a municipiului Bucureşti, analizează dacă modificările asupra documentaţiei sunt intervenţii minore sau majore şi decide menţinerea avizului sau necesitatea unei noi avizari.
ART. 193
Anexele nr. 1-26 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
PDF Imprimare Email